Předchozí 0377 Následující
str. 376

mají, jedna y druhá nesprávněnost ale proti dobrému řádu běží a dle generalyi dovolena býti nemůže; tehdy se krajským úřadům spoludáva, by svím podmajieým (= podřízeným;) v kraji vyna-cházejieym mlínářským řemeslníkům přiměřeně nařídili, by oni žádného bez důtazu nezaopatřeného mlínařského mladíka neb který by své vlastní jméno zamlčel a sobě nějaké skryté přesděni přivlastnil, do práce ani nepři- ani nenajímali, a jestliže někteří pod takovým přetvořeným jménem dopadeni budau, takoví hneď po předběžném k krajskému stranu toho učiněném oznámení u teykajicý vrchnosti přísně se potrestati mají.« Z hrozné té češtiny tolik jde na jevo, že se mlynářští mládkové probíjeli světem bez velikého listinného průkazu pod různými přezdívkami, vlastních svých příjmení neužívajíce.

O mistřích.

Tu nalézáme nejprve některé úředně zakazované zlořády, co se týče mistrů začátečníků. Nařízení v Čechách z r. 1786 zakazuje skrze magistrát »to darebozvyčné povolování, dle kterého z učení propuštění budoucý tovaryšové též y mladší mistrové se vypláceti smějí eechomistrům a starším pod pokutou zavření jejich obchodu a vymazání z cechu.« Dvorní nařízení z roku 1773 zapovídá »a jako darebozvik odstavuje při řemeslnícych přijímání peněz za vandr.« § 12. všeobecných nařízení vystupuje proti nákladným »mistrozkouškám«: »Vyhotovení neužitečných a drahých místro-skaušek (Meisterstücke) má se ze strany vrchnosti na užitečné a lehko prodané věcy uvedsti, při tom také všechny potřebné trávení a veylohy zamezyti.« Před tím § 10. zapovídá pod pokutou 20 říš. tolarů »proti spůsobně vlauzené a začátečným mistrům y také s přísahou uložené cechotajnosti, a kdiby byli přísahu složili, tím samým od ní se rozvazujou.«

Za mistrovství měla se složiti do cechovní pokladny určitá taxa místo mistrovského oběda, jakž nařizuje artikul 30. z r. 1729: »Hostiny neb tak nazvané svačiny a mistrovské obědy mají se in nátura odstraniti a za ně polovička ty přináležejíčnosti za mistrovství, která do kassy se složiti má, na penězích daná býti« (a to v menších městech »3. a 4. klassu možnější řemesla«: mydláři, mlynáři, slátíci, řezníci, soukenníci, jircháři, koželuzi 15 zl., tesaři, zedníci, kamenníci, kováři, sedláři, zámečníci, pekaři, koláři, bednáři, truhláři a kožešníci 12 zl. 30 kr., ostatní vesměs po 10 zl. — Do 3. a 4. třídy náležela v Čechách všechna města kromě královských a věnných měst s Chebem zařazených do třídy druhé, kdežto jediná města Pražská patřila do třídy 1.).

Nejčastěji obecný zlořád cechovní vyskytoval se asi při hospodaření s penězi mistrovské pokladnice, za něž se rádo hodovalo. Nařízení dané ve Vídni 6. srpna 1763 praví v té příčině všeobecně:


Předchozí   Následující