Předchozí 0018 Následující
str. 15

Resultát. Všecky mé práce vznikly z cizího popudu a jsou jen převlečením v českou halenu. Originality v nich je pramálo. Proto patří i s autorem do starého železa.-------

Pozn. r.ed. Úctyhodný spisovatel, hez mála 841etý, vyhověl žádosti C. L. a napsal takořka credo své literární, záslužné činnosti. S tím »železem« snad to vážně nemyslí a zalaškoval si, jak jest jeho zvykem. I ten, kdo by všude nesouhlasil s jeho časovým hlediskem, nesmí upříti, jaký má význam a vliv jeho činnost na poli srovnávacího studia lidovědného a jak až do dneška čerpají nynější pracovníci, zejména z jeho Eostlinstva, poučení i napodobení. Tanou mi tu určité, hojné doklady na mysli. Já pak vděčně vzpomínám, jak r. 1884 při zápisu na universitu po úředním jednání začátečníka v kanceláři universitní vlídně přijal, jak laskavě mi nalezl knihy odborné ze své knihovny (jinde v Praze nebyly), jak povzbuzoval k vědecké práci a se zájmem stopoval výsledky mých literárních pokusů. Při tom všem až do nynějška zůstal mi vždy oteckým přítelem zlatého srdce a nestrojené skromnosti. Škrtati v rukopise tak drahocenném jsem nesměl a proto aspoň touto poznámkou ruším závěr životní zpovědi P. Sobotky.

Pověsti strašidelné ze Strahovských letopisů.

Cyril Straka: @N@Pověsti strašidelné ze Strahovských letopisů.

Vzácnému příteli Dr. Č. Zíbrtovi k šedesátinám. (12./X. 1924.)

Ač silné folianty klášterních pamětí strahovských obsahují hlavně životopisy jednotlivých členů, zprávy o stavbách, opravách, prodejích a sporech, přec v suchopárném tom materiálu potkáme se tu a tam se záznamem strašidelných událostí, jež jsou dokladem, jak i ve vzdělaných a duchovenských kruzích hovělo se v uplynulých dobách pověrčivosti.

Tak zápis o r. 1650 uvádí tuto podivnou událost: Polní maršálek císaře Ferdinanda II., Jan hrabě z Aldringen, odkázal r. 1634 Strahovskému klášteru své panství Nové Hrady u Loun. Statek ten byl však zatížen pohledávkou 30.000 kop, kterých Aldringen Ilburkovi z Vřesovic, od něhož statek ten koupil, za života nesplatil. Nad to měl klášter ještě vyplatiti čtyřem řeholním řádťim odkaz 10.000 zl. Pro nejasné znění poslední vůle došlo ke sporu, v němž i tato povinnost byla r. 1650 Strahovu uložena. Nemaje tolik peněz na hotovosti, nucen byl Strahov Nové Hrady zase prodati za 40.000 zl. markraběti braniborskému Kristiánovi. Nenadálou tuto ztrátu odkázaného majetku ohlašovalo již po několik neděl předem, jak klášterní zápisy


Předchozí   Následující