Předchozí 0045 Následující
str. 42

oblíbené »Matice lidu« české čtenářstvo s okruhem bájí a pověstí slovanských, rád bych upozornil odborníky na zajímavý přírůstek do knihovny Národního musea.

Časové zprávy.

President Masaryk o moravském svérázu. Při návštěvě v Hodoníně 18. června 1924 zavítal president Masaryk do Domu umělců, kde jej uvítal předseda sdružení moravských umělců Havelka. President poděkoval: »Ano, pánové, děkuju vám za vaše úsilí o náš moravský svéráz. Snažíte se o jeho zachování s velikou láskou. Vím to a těším se z toho,, a ten svéráz náš jeví se v celém životě a v celé naší práci. Stopujeme jej po-stránce vnější, těšíme se z barvitých krojů, našich chalup a dvorů a vděčíme vůbec za každou svéráznou maličkost. Nebudeme však zapomínati na národního ducha, jak se projevuje v názorech na život a na svět, mravech, mravnosti a náboženství a ovšem také v umění. To vystižení moravské duše a moravského ducha jest jistě vaším milým, ovšem nesnadným úkolem. Doufám, že budete míti při tom úspěch.«    Č. Z.

Renata Tyršova slavila 31. července sedmdesátiny. Sokolstvo a celý národ projevil úctu a vděčnost ušlechtilé, ideální paní za všecky snahy, obětavost a kulturní dílo vzorné česiké ženy, úctyhodné. Podepsaný rád vzpomíná, jak s pí. R. Tyršovou v kroužku České chalupy na Jub. výstavě r. 1891 chystali jsme s prof. Koulou a jinými pěstiteli národopisného studia, majíce v čele AI. Jiráska, výstavu lidového umění a lidového podání. První čísla a skoro všecky ročníky Č. Lidu přinášely základní a směrodatné články R. Ts^ršové o lidových výšivkách, o lidovém umění, o praktickém použití lidové ornamentiky atd. Vážím si vysoce zásluh R. Tjo-šové, vážím si knih jejích o kroji, o lidovém umění (podám v 25. ročníku o nich zprávu), vážím si zásluh jejích na poli vlasteneckém, lidumilném. Vážím si svojí vzácné přítelkyně ... Ze všech projevů zaznamenáváme přesvědčivá slova senátora prof. Dra Fr. Mareše při oslavě jubilejní ve Smetanovém sále v Praze. Kromě jiného pověděl: »Český lid sám, v touze povznésti se z poníženosti, tvořil umělecká díla, podle svého ideálu pravdy a krásy. Lidové umění výtvarné zaujalo paní R. Tyršovou, takže usilovala zavlažovati prahnoucí půdu, z níž vyrůstaly jeho květy. Avšak, zdá se, že tato půda jest uměle vysušována. Radost z národního osvobození projevoval lid slavnostně, odívaje se v národní kroj: ale náhle shledalo se, že to není dosti světový způsob. Snad: ale prameny národního umění vysychají. Lid jest odvracován od své národní osobitosti, jejímž,


Předchozí   Následující