Předchozí 0052 Následující
str. 49
L. Janota-Žiarcov :

Otázky k sociografickému opisu dediny (psychologie obce), prípadne celého kraja.*)

Obsah: I. Úvodné otázky. II. Verejné zdravotnictvo. III. Rodinný život. Pohlavné mravy. IV. Spoločenské mravy. (Tradicie.) V. Kriminalita dediny. VI. Aesthetika a kultúra. VII. Vnútorný život dediny. VIII. Vnútorná solidarita dediny a chovanie sa jej voči iným skupinám. IX. Pomer dediny k cirkvi, k štátu a k župe. X. Americké vysťahovalectvo. Pripadne iná emigrácia. XI. Svetová vojna. XII. Prevrat XIII. Najaktuálnejšie otázky.

I. Úvodné otázky. 1. Meno a poloha obce. (Jakost pôdy; voda; lesnatý, hornatý kraj alebo rovina atď.) 2. Dôležitejšie hospodárske dáta: rozdelenie majetkov, komasácia a spôsob hospodárenia. Živnostenské a iné mimo roľnictva stojacie zamestnania a pramene zárobku. 3. Koľko zeme majú lebo v prenájme držia (áren-dujúi cudzinci v chotári obce a koľko majú lebo v prenájme držia dedinčania v cudzom chotári?

II. Verejné zdravotnictvo. 4. Čo jedia? 5. Aká je čistota tela, šiat, jedla a bytov? Jedia-li mäso z nirciny? Byvajú-ľi spolu so zvieratmi? 6. Obvyklé spôsoby liečenia a lekári (osoby, které liečia). Veria-1 i v chytľavosť jednotlivých chorôb? (Na přiklad suchotiny, záškrt, neštovice, kolera atď.) 7. Veria-li, že lekár môže nemocného uzdraviť? (Keby ich lekár zdarma liečil, volali by ho?)

III. Rodinný život. 8. Aký zástoj hra majetok (imanie) pri uzavieram manželstva? 9. V akom veku sa uzavierajú manželstva? (Kto je starou dievkou, lebo starým mládencom?) 10 Akého muža lebo ženu držia za peknú? Je-li v obyčají barvenie tváre (líc)? Či nosia mužski dlhé vlasy a bradu? u. O spoločnom tancu. V ktorej čiastke roka (asi koľko nedeli) a v ktorej dobe dňa ipopoludni lebo večer) je tanec? Panuje-li v ňom určitá prísna etiketa, ktorá vyliiča ruvačku, alebo je li úplne nenútený atď. Kritizujú-li stari ľudia, kňaz tanec? Ktoré sú zvláštne príležitosti k tancu, k oboznámeniu sa? 1?. Je-li vo zvyku spolužitie pred sobášom? Čo je o tom verejná mienka? 13 Špeciálne čo nesvedči dievčaťu, ktoré je už na vidaj sťice? (Na príklad večer samotné chodiť atď) !4. Kto býva prísnejšie posudzovaní ohľadom mravov, dievčatá alebo ženy \ 15. Je-li omnoho miernejšie posudzovanie muža v ohľade mravov? Čo sa drží u muža za pohoršujúce? 16. Vyskytne-li sa únos devy?**) Je-li to riadna ustanovizeň? Čo je o tom verejná mienka? Ako bolo za dávnejších časov?


*) Dľa prof. Williama J. Thomasa a R. Brauna poslovenčil a pomerom zodpovedajúc doplnil L. J. Ž.
**) Srv. Zíbrt, Svatba únosem, Listy z českých dějin kulturních, Praha, 1891.

Předchozí   Následující