Předchozí 0055 Následující
str. 52

Znám dobře zásadní pravidla o přepisování textů starších. Podobné prohlášení úřední v echách a na Moravě z roku 1842 přepisoval bych nynějším pravopisem. U tohoto úředního prohlášení pruské vlády odchyluji se od zásady obvyklé a otiskuji doslova, věrně, i se zvláštnostmi a dialektickými odchylkami, věrně napodobuje také pravopis, charakteristický pro tu dobu a zejména pro způsob úřední češtiny pruské na Hlučínsku. Kamž jinam patří tento důležitý dokument (vedle svého obsahu kultúrnohistorický zajímavého) nežli do sborníku věnovaného sludiu lidu českého také na Moravě a ve Slezsku, do »Českého Lidu«!

Uliěnj pořádek města Hulčjna.

Následugjcj policegnj nařjzenj, týkagjcj se čistoty ulic, též i snadného přechodu, pořádku a bezpečnosti na nich magj od obywa-telůw města Hulčjna co neybedliwěgi zachowane býti.

Prwnj oddělenj. Čistota ulic a weřegných mjst.

1. Wssecky dlažené hlawnj ulice, gakožto i náměstj (rynek), geho nedlažené menssj a zadnj ulice i s předměstjmi magj neyméně dwakráte w týdni a to we středu a w sobotu, aneb když se w tyto dni zaswěcený swatek přihodj, den před tjm mečené a čištěné býti. Toto čistěnj má se státi w každém ročnjm čase až do 12té hodiny w poledne, w ostatnjm přjpadku ale hned po skončeném trhu.

2. Žádalaliby potřeba, aby obzwlásstnj gesstě čistěnj ulic a mjst nařjzeno bylo, gak na přjklad před swátkem Božjho těla, tedy obywatel ó Hulčjnsstj rozkazy od policie dané hned magj wykonať.

3. Weřegné náměstj auřad městský we gmenowaných dnech na autraty města osnažiti (něm. reinigen) dá.

4. Obeenj pořádnjk, gemužto dohljdka nad geho čistenjm ode-wzdaná bude, gest wssem powinnostem a wykonáwánjm podroben, které w tomto rozkazu hospodářům a obywatelům uložené sau, a-upadá při něgakém zanedbánj w ty samé pokuty.

6. Hospodáři aneb nágemnjci gsau powinni, chodnjk u domůw, rynstok (něm. Rinnstein) a hrázu cestowu (něm. Strassendamm) přede domy, záhradami, stawenjmi, chléwy a gruntami gakými-kolwěk až do prostředku cesty w čase na hoře ustanoweném, dokonale, to gest dobrými, swjžjmi metlami očistiti.

6. W těch domjch, kde wlastnjci sami nepřebýwagj, powinnost k snaženj ulic neyprw těm měsskancům, kterým od wlastnjka to bylo poraučeno, přináležj a protož tito zwlásst policii magj ozna -meni býti. W př-jpadnostech negistých a pochybných policegnj auřad držj se těch, kteřj na dole w spodnjm poscnodj bydlegj a zwlasst u cesty měsskagjcjch. Při chléwjch, srubjch, zahradách policeynj auřad wždycky tehdeyssjho wlastnjka se držeti bude.

7. W parném a suchém čase dlažka ulic před mecenjm wodau má býti skropena.

8. Smeti z ulic, k hnogenj rolp welmi užitečná wěc, přináležj wlastnjkowi domu, aneb tomu, který zametán j obstaráwá; wynássenj ale smetj musj se toho dne, kterého bylo zametáno, před západem slunce státi. Kdoby ale zanedbal až do 4 hodin odpoledne smeti do swého dworku odnésti, na toho autraty se smeti kromě trestu gemu njže wyhroženého, odklidj.


Předchozí   Následující