Předchozí 0057 Následující
str. 54

hromada bnoge přes noc zůstat ležeti, ale geho odkliděnj při wssech přjpadkáeh gesstě w tom samém dni se má státi.

22. Wsseligaké mýti, oplakáwánj (oplachování), máchánj prádla, gakožto i osnažovánj domových a řemeslnických nástrogův na ulici, na chodniku při domjch, na náměstj (rynku) aneb při pumpách gest docela zakázáno.

23. Krmeni tahacjho a giného dobytka má genom na náměstj (rynku) na straně pří radnjm domě (ratuže) (z něm. Rathaus) do-woleno býti; po ulicjch gest to docela zapowězeno, poněvadž při malé gich ssjřce zastawenj přechodu by následowalo; též ani u rad-njho domu nemá chodnjk u domůw k tomu býti užjwán, na který w žádném přjpadku wůz nesmj wygeti.

24. Sukennjci a mezJlanjci (látka mezulán, tkadlec mezulánu) ne-směg-j weřegného náměstj k sussenj barwené wlnyužjwati; též gest postawenj lněných snopkůw okolo domůw zapowězeno, a každé wy-wěssenj prádla a peřin před nimi gest pod trestem policeynjm zakázáno.

25. Masaři magj swé masité towary gen w domjch aneb na podssjni a w baudkách k proděgi wyložené měti, nikdy ale krom těchto na dweřových futrách aneb stěnách wywěsiti a toto před wpływem powětrnosti, cestowého prachu a hmyzu co neywjc opatrovati. _

26. Žáden nesmj rohatého neb černého dobytka, koůůw, koz, owec, pernatých zwjřat krom dworka běhati necháwať. Kráwy, které na pastwistě býwagj honěné, magj po páře býti swázané, pastýř ale gistá osoba, nikoli ale djtě nerozumné má býti. Bodlawým kráwám magj býti rohy uřezané tak dalece, gak gest zapotřebj, aby na zlomek tabulka před očima mohla býti upewněna.

27. Při čase mrazowém magj ti, kteřj k ěistěnj ulic zawázáni sau, led w rynstokách wytjnati, aby woda wždy wolný odtok měla. Také magj při obzwlásstnj klizkosti chodnjky u domůw pjskem neb popelem posypáwané býti, od sanek uhlazené cesty při domjch a na ulicj magj se porubati.

28. Odkliděnj sněhu a ledu ze střech, ryn a dworkůw každý má sám obstarat, a od policie budau mjsta ke skládánj wyznačená, nikda nesmj takowý led neb snjch na ulici ležet zůstati.

29. Když při nastupugjcjm tánj odkliděnj ledu z ulic od poli-ceynjho auřadu bude naporaučeno, magj tyto osoby, kterým čistěnj ulic přináležj, hned led rubati a do hromady snásseti, a odkliděnj se obstará na autraty obecné. Každé odtahowánj aneb každá nedbalost k^ tomu powinných obywatelůw má náležitě býti trestaná, a při potřebě na gegjch autraty za ně bude gednáno.

Druhé oddělenj. Přechod po cestách, pořádek a bezpečnost na nich.

30. Žádný nesmj na cestě něco tak postawit, aneb takowaupraoj na cestě a na chodnjcjch u domůw se objrat, kierau cesta by byla zastawena. Hospodsci (hostinští), kowáři, stoláři, kteřj nemátrjce žádného dworka přinuceni gsau wozy přes noc na cestě nechati, musegj jogo (voj) vygmauti aneb gestliže by to nesslo, zhůru pq-stawiti. Žádným spusobem ale tyto wozy nemagj přechod zastawowati, ani ehodnjky u domůw nemagj k tomu užjwané býti.

31. Stoly, baudky a gine schránky, w kterých na trhu aneb giným časem obchodnjci a řemeslnjci wěci k gjdlu aneb gine towary wy-


Předchozí   Následující