Předchozí 0139 Následující
str. 136
Josef Šimek:

Zaříkadla na „kycht".

Ve jménu Boha Otce + i Syna + i Ducha sv. +.

1. Zaklínám tebe, studený jede, skrze Syna Božího a jeho svaté obcování i též skrze pět ran Pána Ježíše Krista i taky skrze jeho svatou krev, která z jeho svatých ran vylita byla, pro člověka prvního, kterého na svět stvořiti ráčil. Amen.

2. Zaklínám tebe, studený jede, při živém Orteli, abys ty nade mnou N. N. živým i nad mrtvým, čehož očekávati budu, žádné moci neměl, abys ty, studený jede, mně N. N. žádnou škodu neučinil, a to na celém těle mém. Amen.

3. Zaklínám tebe, studený jede, skrze Pána Krista, Pannu Marii, svaté ty hřeby, které skrze Jeho svaté ruce a nohy probité byly. Amen.

4. Zaklínám tebe, studený jede, skrze svatou korunu, která z trnů spletená a na jeha svatou hlavu postavena byla, až krev přes Jeho svaté tváře tekla, jak ze mě živého N. N. i mrtvého i pro celé křesťanstvo. Amen.

5. Zaklínám tebe, studený jede, skrze boží muka, která Pán Kristus trpělivě snášel. Amen.

6. Zaklínám tebe, studený jede, skrze slávu nebeskou, která jest v nebesích, na zemi i pod zemí, abys mně N. N. žádnou škodu neučinil, a to na celém těle mém: prvně v kostech, v zubech, v očích, v uších, v krku, v ramenách, v nohou, v rukou, v loktých, i v podloktí, v břiše, hřbetě a vůbec nikdež. Amen.

7. Zaklínám tebe, studený jede, skrze člověčenství, které na světě stálé bylo, abys Matko boží, P. Maria, sv. Alžběto, potom sv. Jan Křtitel, sv. Filip a Jakub, kteří zdaleka pospolu stojejí a za mě prosejí, ho zapudili. Amen.

8. Zaklínám tebe, studený jede, skrze Krista provazy svázaného, na kříži; pověšeného, na kterém ráčil umříti jak za mne N. N. živého i mrtvého i pro celé křesťanstvo. Amen.

9. O Pane Ježíši Kriste, uslyš a přijmi často jmenované tyto svaté osoby, Matku boží, Pannu Marii, sv. Alžbětu, sv. Jana Křtitele, sv. Filipa a Jakuba; oni zdaleka pospolu stojejí, oni za mě N. N. živého prosejí, bych od této bolestné nemoci zbaven(a) byl (a).

? tomu mně dopomáhej Bůh Otec +, Bůh Syn + a Duch svatý +. Amen.

? tomu se pomodli 5krát Otče náš a Zdrávas Marią a Věřím v Boha.


Předchozí   Následující