Předchozí 0140 Následující
str. 137
Josef Al. Krása:

Zaříkadlo proti dně.

Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Zaklínám tebe, studený jede, skrze Syna božího a jeho svaté obřezání, skrze pět ran Krista Ježíše, skrze jeho svatou krev, která z Jeho svatých ran vylita byla, pro člověka prvního, který na svět stvořen jest.

Zaklínám tebe, studený jede, při živém orteli nade mnou Janem (jméno, na kterém se to zaříkává) a očekávám, že jsi žádnou škodu na jméně mém neučinil.

Zaklínám tebe, po třetí, studený jede, skrze znamení Pána Krista, tři hřeby, které skrze svaté Jeho ruce i nohy probité byly. Amen.

Po čtvrté zaklínám tebe, studený jede, skrze svatou korunu, která zpletena a na Jeho svatou hlavu dána byla, až mu krev přes svatý obličej Jeho tekla za mé jméno. Amen.

Zaklínám tebe, po páté, studený jede, skrze Boží muka, které Pán Ježíš Kristus trpěl a snášel.

Za šesté zaklínám tebe, studený jede, skrze slávu nebeskou, která jest v nebesích nad zemí i pod zemí, aby si mně žádnou škodu neučinil na těle mém, v kostích, zubech, očích, uších, na hlavě, krku, ramenech, rukou, boku, břiše, hřbetě, nohou a nikde. Amen.

Zaklínám tebe, studený jede, po sedmé, skrze člověčenství, které na světě svaté bylo, skrze Matku boží, Marii Pannu, sv. Alžbětu, sv. Jana Křtitele, Filipa a Jakuba, kteří pospolu stojí a za mně prosí. Amen.

Kdyby možno bylo, Pane Ježíši Kriste, by tyto bolesti, které v mém těle jsou, a mně trápí, pro přímluvu těchto svatých osob, totiž Matky boží, Panny Marie, sv. Alžběty, sv. Jana Křtitele, sv. Filipa a Jakuba, mé tělo opustily a mne netrápily.

Zaklínám tebe, studený jede, po osmé, skrze provazy svázaného a na kříž pověšeného, na kterém umříti ráčil, jak za jméno mé, tak za všecky křesťany živé i mrtvé.

Zaklínám tebe, studený jede, po deváté, na přímluvu a lásku Pána Ježíše a těch svatých osob. Amen.

Za desáté zaklínám tě, studený jede, skrze Pannu Marii, Matku boží, svatou Alžbětu, svatého Jana Křtitele, sv. Filipa a Jakuba, kteří za mě prosí, abych z těchto bolestí a nemoci uzdraven byl, Ježíši, Maria, Josefe, Jáchyme, přispějte ku pomoci jménu mému. Pane Ježíši Kriste, mé tělo jest plné bolesti a duše má jest v ouzkosti, vůle má jest s Tvou svatou vůlí, je-li možná, uzdrav mne, sloužilo-li by to ? mému spasení. Uděl mi Tvou svatou milosť k mé trpělivosti do svatých pěti ran Tvých a srovnej bolesti mé s bolestmi Tvými.


Předchozí   Následující