Předchozí 0199 Následující
str. 196

18. Ej, teraz mi istnu pravdu povecce ...2. [:Nebudzem še s vašim synom ľubovac,:] [ :mozece ho medzi kury zaverac!: ]

Teraz, nyní; istný, jistojistý; povecce, povězte; čom, proč; nescece, nechcete; ľubovac še, miliskovati se; medzi kury zaverac, zavírati medzi slepice. (Příště další.)

Ladislav Lábek:

O sběratelské praksi národopisné.

II. O způsobu sběratelské práce.

(Dokončení.) I@P@II. O způsobu sběratelské práce.

Zbývá ještě ujasniti si způsob sběratelské činnosti. Bude nám nejdříve překonati hluboce zakořeněný a mylný názor, že národopis jest pouze lidové umění. Jest to jen důsledek vývoje našeho musejnictví, neboť až do nedávna a namnoze ještě dnes převládá tu tendence umělecko-historická.

V XIX. století se soustředila všechna péče kolem uměleckého průmyslu a na vybudování příslušných sbírelc věnovaly se hojné prostředky v naději, že se tím povznese umělecká tvorba a výroba. Vše, co bylo jen kulturně historické, ustupovalo do pozadí, nebylo také vlastivědy v dnešním smyslu slova.

O výstavě jubilejní a zejména národopisné jeví se už jistý přelom, neboť se zdůrazňuje cena kulturní vůbec, zvláště však s hlediska národnostního, ale přes to ráz výstavy národopisné a veškeré sbírky, které od té doby vznikly, akcentují jedině materiál, který zoveme lidově uměleckým.

Jest to nesporně omyl, neboť cíl národopisných sbírek, tak jako vlastivědných vůbec, jest podati obraz života domácího


Předchozí   Následující