Předchozí 0239 Následující
str. 236

oučtů se vezme. Prodávat musí kontribucni v přítomnosti dvou představených obce, totiž rychtářů aneb přísežných, kteří vej-nosek a cenu prodaného obilí písebně potvrdit mají To potvrzení musí se počtům v původním spisu přiložit.

15. Strany obilních záloh obcí kontribucni má pořádnou knihu poznamenání vésti, půjčku spolu s vloženým ourokem poddanému, který se vypůjčil, do jeho kontribucni knížky, jakožto povinnost vnášeti, když on obojí odvede, jemu na zaplacení i s uloženým ourokem kvitancí dáti, a strany toho všeho se všemi k tomu patřícími spisy opatřený obilní oučet skrz krajský úřad tím časem, když se kontribučenské počty odvádějí, ? revizi zemské buchhalterii zasílati. Strany restů, jenžby při zavření oučtů zůstaly, má se od rychtářů a přísežných potvrzený individuální vejkaz pokaždé přiložiti.

16. Při těchto oučtech kontribucni povoleno má z každého sta rakouských měřic ovsa dvě, a z každého sta rak. měřic pšenice, žita a ječmena jednu rakouskou měřici, jakožto coby obilí na sejpce seschlo, každoročně mezi oučetní vydání vnésti. Také se z každé oplacené aneb prodané rakouské měřice, nechť obilí jest jakékoli, počet vedoucímu 1 krejcar jakožto spraš-ního povoluje, kterýž se ale ne dřív, než při oplácení, aniž také z uložených ouroků, nýbrž jen z půjčeného a oplaceného obilí bráti a mezi vydání položiti má.

17. Kdyby se od toho, což na seschnutí obilí aneb sprašního předepsáno jest, víc, aneb hned při půjčení vzalo, vrchnosť, ješto za své úředníky stát musí, má to dvojnásobně nahraditi, tím pro ní zachovaným právem, aby toho na svém nevěrném úředníkovi pohledávala; počet vedoucí ale podlé okoličnosti tělesně trestati se má.

18. Krajští úřadové na to bedliví být mají, aby se ten prospěšný pořádek v brzkém času vůbec uvedl, neustále zachovával, a aby se s zálohami dobře hospodařilo; když kraje projíždějí mají mimo nadání likvidací před se vzíti, do vejkazu na-hlídnouti, zálohy dát přeměřiti, a takové likvidací skrz gubernium zemské buchhalterii ? poslednímu uvážení odvésti.

Č. Zíbrt:

Literární rozhledy.

Slovanské legendy. Uspořádal a přeložil Otto F. Babler. 1930, Samotišky pod Svatým Kopečkem (u Olomouce), m. 8", str. 43, (1): Třetí knížka lidové mystiky. Obsah: O stvoření světa. Jak Adam pracoval na poli. Král David. Smrt krále Šalomouna. Utěk Matky Boží (před Židy). Kraslice. Podivný kmotr. Kristův pobratim. Svatý Nikoli. Legenda o pšeničném


Předchozí   Následující