Předchozí 0014 Následující
str. 13

ÚKOLY A METODY SBĚRATELSKÉ PRÁCE A ZPRACOVÁNÍ.

1. Základem každého studia v kraji budiž vždy

revise práce dosud vykonané.

Rovněž tak i Národopisný soupis musí vyčerpat především veškeru látku o kraji, která již byla publikována. Proto prvním požadavkem je, aby středisko lidopisné práce, zejména redakce soupisu se spolupracovníky pořídila hned zpočátku soupis veškeré dosavadní literatury o kraji, roztroušené v různých publikacích a časopisech, a její zprávy pak ve všech směrech doplňovala. (Národopisná společnost čsl. v Praze na požádání poradí při jejím soupise a hledání.) Doporučuje se rozepsati zprávy z literatury na lístky a roztřiďovat podle oboru. Při zpracování díla, rovněž tak jako při psaní drobnějších statí autoři poukáží na tuto literaturu v poznámkách, aby bylo zřejmo, odkud čerpali své zprávy.

2. Dalším úkolem je doplňovat tištěný již materiál, a to jednak z minulosti, z pramenů archivních, jednak z ústní tradice pamětníků a ze současného života.

Staré zprávy a archivní prameny.

Nezbytně nutno požadovat, aby se pokusy o rozbory opíraly vždy o zprávy pokud možno nejstarší, které lze čerpat z archivů. Historické zprávy jsou základem pro pochopení současnosti a proto se na nich musí budovat úsudky o vývoji života. V národopise nejde o děj ukončený, nýbrž o děj živý, o život, který


Předchozí   Následující