Předchozí 0030 Následující
str. 29

zda bylo celé území prozkoumáno), kým, v kterém období a který okrsek byl obydlen, odkud tam vnikalo osídlení a z jakých důvodů, bylo-li osídlení přechodné a jaký byl asi život starých obyvatel. Připojte mapu starých sídel a nalezišť.

Podobně dlužno osvětlit vývoj osídlení i v dobách historických. Je třeba vytknout především vznik a vývoj osad a opevněných míst podle století, dále podat přehled osad zaniklých a osad nových zároveň s vysvětlením, jakým způsobem se dalo osazování kraje a v které době, kdo byli prvními kolonisátory a odkud přišli, vůbec jakým směrem postupovala kolonisace kraje v dalších dobách. Je důležité obrátit zřetel k tomu, jaký byl vliv vrchností na osídlování kraje i na jeho rozdělení na okrsky a panství. Nakonec bylo by poučné připojit vždy i statistický přehled vývoje: počet domů a obyvatelstva v různých obdobích a poměr jeho k rozloze půdy.

Popis osídlení v dnešní době musí rozebrat polohu osad v terénu s ohledem na jejich hustotu a s ohledem na útvar a složení půdy, zda leží sídla obyvatelů v rovinách, v údolích, na svazích nebo na návrších a pod. a proč, zda z hospodářských důvodů, pro složení půdy, z tradice nebo z jiných příčin. Ve kterém útvaru půdy jsou sídla hustší a větší a které historické, hospodářské nebo politické poměry působily na jejich hustotu? Dále musí být podán přehled, jakého druhu jsou sídla v kraji (vesnice, samoty, města), jaké jsou tendence ve vývoji a konečně jaké je obyvatelstvo samá, o čemž pojedná zevrubně následující kapitola.

OBYVATELSTVO. JEHO FYSICKÝ CHARAKTER. NÁŘEČÍ.

Předem podejte poučení, jaké je obyvatelstvo národnosti, a je-li smíšené, kolik procent připadá na kterou národnost. 0 cizí národnosti zjistěte, jakého je původu,


Předchozí   Následující