Předchozí 0045 Následující
str. 44

Vyličte zabíjačky různých zvířat, kdo je koná a kdy? Jak se spotřebují různé části zabitých zvířat? Jak se spotřebuje drůbež? Popište konservování různých pokrmů

(masa, omastku, zelí, vajec a j.). uděním, sušením, nakládáním atd.

Která jídla se jedí syrová? Které plody rostlin divoce rostoucích lid sbírá a jak jich požívá? Které se sbírají na prodej? Zaznamenejte vždy místní názvy rostlin i jejich druhů a plodů, na př. různých zelin na saláty, hub, jahod atd.

ZAMĚSTNÁNÍ OBYVATELSTVA.

Zemědělství.

Přehledné roztřídění obyvatelstva podle zaměstnání s přesnými daty budiž pojato v údaje statistické o obyvatelstvu. Tato kapitola má za úkol probrat různá zaměstnání s hlediska národopisného. Úvodem možno pojednat o změnách v zaměstnání lidu průběhem dob, ne-bylo-li tak učiněno již dříve, a vysvětlit příčiny toho i důsledky.

Z různých zaměstnání budiž věnována pozornost na prvém místě zemědělství, neboť zemědělský lid zůstal hlavním nositelem charakteristických kulturních rysů. Úvodem naznačte krátce dějiny zemědělství v kraji se zřetelem i k poddanství, při tom zmiňte se i tom, za-nikly-li již některé druhy zemědělské výroby.

Podmínkou zemědělství je půda, proto popište, jaké jakosti je půda, jak se dělí na různé druhy (pole, pastviny, lesy atd.) a jaké přesuny se daly v tom směru průběhem dob. Vypište stručně, kolik připadá na plodnou půdu z celkové výměry v různých krajích, pro jaké druhy kultur je vhodná a nevýhodná, které rostliny se pěstují a v jakých procentech, jaké odrůdy, jaký přinášejí kde užitek (v procentech). Vyličte, co slouží


Předchozí   Následující