Předchozí 0051 Následující
str. 50

kleští, kdo tak činí a kdy? Jakých nástrojů se kdy užívalo?

Co soudí lid o rasách dobytka? Které rasy zná, které pěstuje a proč? Které zbytky domácích ras se zachovaly? Jak soudí lid o zevnějšku dobytka, kterých znaků si cení u jednotlivých druhů, které činí, podle jeho názoru, dobytek méněcenným? Jak se určuje stáří dobytka?

Jaká jména se dávají dobytku? Jak se označují jeho hlasy? (Na př. ovce bečí.) Jak se dobytek přivolává a zahání? Jakými výrazy se velí dobytku při práci, v chlévě, na pastvě? Jak se upozorňuje, je-li dobytek ve škodě?

Jak se využívá jednotlivých druhů dobytka: ku práci, k výkrmu, pro mléko atd.? Vyličte podrobně práce při dojení a zpracování mléka na máslo, tvaroh i sýr a udejte, kdo a kde je koná. Popište nářadí a nádobí, jehož se při tom používá nebo používalo, a podejte jeho nákres. Popište střihání vlny u ovcí a zužitkování vlny, kozí, rohů, žíní, štětin atd. u všech druhů dobytka.

Jak, kdy a kde se dobytek prodává? (Obyčeje, spojené s prodejem, viz v kapitole o zvycích.)

V tomto odstavci je záhodno upozornit na dobytčí nemoci a postup při jejich léčení. Podrobnější popis léčení lépe je připojit ke kapitole o lidovém léčení vůbec, která je zařazena dále.

Veškery tyto údaje zjistěte u koní, hovězího dobytka, vepřového, ovcí i koz.

Pěstováni drůbeže, holubů, králíků a pod.

Podejte obraz, kolik drůbeže se pěstuje, jaký užitek z toho plyne, jak se chov vyvíjí od starých dob podnes. Vzrůstá-li nebo upadá-li, vytkněte příčiny toho a uveďte statistická data. Jaké druhy se chovají a jak je lid nazývá? Kdo je chová a kde? Kdo a kde je pase


Předchozí   Následující