Předchozí 0074 Následující
str. 73

Obyčeje při budování domu.

Podle jakých známek se volí místo pro dům a jak se zkoumá jeho vhodnost? Jaké předměty nebo živočichové se zazdívají do základů domu a proč? Které dohotovené části domu se oslavují a jak? (Na př. zdvižení krovu.) Jaké zvyky zachovávají dělníci vůči majiteli a mimojdoucím? (Na př. zajmou ho a sváží a j.) Jakými obyčeji je provázen první vstup do domu a přistěhování? Kdo tráví prvou noc v novém domě (na př. pes, kočka, kohout) a proč? Které předměty musí být vneseny nejdříve do nového domu (na př. chléb, obrázky svatých, stůl a pod.) a z jakých důvodů? Světí kněz nový dům? Pořádá majitel pohoštění pro sousedy?

Obyčeje hospodářské a příležitostné.

Všímejte si bedlivě všech zvyků, které provázejí práci lidu, ať rolnickou, domácí nebo jinou. Zvyky ty jsou hojné a rozmanité a jsou nad jiné poučné a důležité, protože se jim nejdéle připisoval ochranný význam a věřilo se v jejich účinnost. Bohužel, dosud se jim věnovalo málo pozornosti.

Popište zvyky, které se pojí k přípravě půdy, zejména k prvnímu orání: co se činí s pluhem a s koňmi (voly), světí se nebo se obchází kolem? Které předměty se kladou na pluh, které bere oráč s sebou, které klade do brázdy a proč? Jakých pokrmů požívá při prvním orání? Je oráč a pluh poléván vodou? Kdo tak činí?

Popište zvyky, obvyklé při počátku setí. Které zrní se bere k počátku setí: z posledních nebo prvních klasů, z dožinkového věnce, svěcené v den Panny Marie a pod.? Jak se „připravuje" semeno, čím se kropí, s čím se míchá? Jakým způsobem se vysévají první hrsti (do kříže, se zavřenýma očima a pod.) a z jakých důvodů? Jak se rozsévač modlí?


Předchozí   Následující