Předchozí 0105 Následující
str. 104

Kraj, jeho přírodní ráz a dějiny osídlení.

Obrat o přirozeném dělení oblastí podali zvláště: V. Dědina: Přirozené kraje a oblasti v Československu. (Sborník č. spol. zeměpisné XXXIII 1927.) — Týž: Regionální členění ČSR. (Sborník č. spol. zeměp. XXXV. 1929.) — F. Koláček: Přírodní krajiny na Moravě a v Českém Slezsku. (Příroda XVII. Brno 1924.) — J. Král: Přírodní oblasti západní části čsl. republiky. („Bratislava“ VI. 1932.) — Týž: Úvahy o rozčlenění Karpat na přírodní oblasti. (Sborník filos. fak. univ. Komenského VIL 1930.) — Přehled dosavadní práce a literatury shrnul J. Korčák: Regionální členění Československa. (Statistický Obzor XV. 1934.)

Všeobecné poučení o přírodních poměrech a soupis nejdůležitějších prací obsahuje veliká Československá vlastivěda, oddíl I. Příroda (Praha 1930), zpracovaná mnoha předními odborníky. — Ukázkou prací o menších oblastech je na př. Vlastivědný sborník kutnohorský (Kutná Hora 1925) nebo Kolínsko a Kouřimksko I. (Kolín 1934) s pěknými pracemi geologickými, dále studie K. Domina: České Středohoří (Praha 1904) a E. Pospíchala: Flora des Flussgebiete der Cidlina und Mrlina (Archiv pro přírodovědný výzkum Čech r. 1882) v ohledu botanickém a práce na př. L. Bati: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech (České Budějovice 1933) a F. Paxe: Die Tiere des Riesengebirges (Wand. Riesengeb. [25] 14, 1915) v ohledu zoologickém.

O pravěku spolehlivý, vědecky zpracovaný přehled podává opět Československá vlastivěda, díl II. „Člověk" se studií J. Schránila, podrobněji pak jeho dílo Vorgeschichte Bohmens und Miih-rens (Berlin-Leipzig 1925). O pozdějším období informuje práce téhož badatele: Země české za doby knížecí (Praha 1932).

Základní souhrnnou prací zůstávají Slovanské starožitnosti L. Niederla (o západních Slovanech jedná díl III. z r. 1919) s oddílem Život starých Slovanů, v němž je popisována jejich kultura hmotná i duchovní až do dob historických. (Sv. I.—III. 1, 2, Pra; ha 1911—1925.) Na Moravě základem j?ou práce L. Červinky, zvláště Morava za pravěku (Brno 1902) a Slované na Moravě a říše velkomoravská. (Brno 1918.)

Podrobné dílo o kamenné době vypracoval A. Stocký: Pravěk země české I. (Praha 1926.) — Na Slovensku J. Eisner zpracoval Slovensko v pravěku (Bratislava 1933). — Na Podkarp. Rusi J. M. Jankovich sestavil dílo Podkarpatská Rus v prehistorii (Mukačevo 1931). — Příkl. krajinných prací je na př. J. Hellicha Pravěk (Poděbradsko 1906), F. Macháčka: Mapa předhistorického osídlení Plzeňska (Sborník hist. musea v Plzni IX- 1926) a j. — Podrobné údaje o jednotlivých krajích dlužno hledati vždy v Státním archeo-


Předchozí   Následující