Předchozí 0106 Následující
str. 105

logickém ústavě (Praha III., Vlašská ul. č. 347), kde jest uložena i důkladná a zevrubná mapa nalezišť a vykopávek.

V historickém ohledu úvodem nechť slouží opět Československá vlastivěda (díl IV. „Dějiny", Praha 1932), V. Novotného a J. V. Šimáka České dějiny I.—IV., Praha 1911—-1935 a n.) a práce o dějinách selského lidu, uvedené na str. 117. Příkladem zpracování jednotlivých krajů a osídlení jsou zejména tyto práce: J. V. Šimák: Historický vývoj Čech severovýchodních do XV. věku- (Náchod 1933.) — Týž: Nejstarší historie horního Ponisí. (Liberec 1930.) -L. Domečka: Osídlení krajiny jindřichohradecké a novobystřické. (Jindř. Hradec 1893.) — L. Niederle—F. A. Slavík: Osídlení Moravského Slovenska. (Moravské Slovensko I., Praha 1918.) — J. Dobiáš: Dějiny král. města Pelhřimova. I. (Praha 19270 — Z. Nejedlý: Dějiny města Litomyšle a okolí. (Litomyšslsko I. 1903.) — H. Jireček: Vzdělání a osazení pomezních hvozdů českých. (Praha 1884.) — W. Friedrich: Die historische Geographie Bohmens (Wien 1912). — F. Černý: Příspěvky k historickému zeměpisu Moravy. (Čas. Mat. Mor. 41—42, 1917—1918-) — Vzornou ukázkou, jak je třeba zpracovávati dějiny kraje podle jednotlivých obcí, je velká práce J. Fučíka: Popis a dějiny okresu lomnického nad Popelkou. Díl IV. Historický místopis. (Lomnice n. P. 1928.) — Na Slovensku základem studia je obsažné dílo V. Chaloupeckého: Staré Slovensko. (Bratislava 1923.) — Příkladem krajinné historie osídlení může být spis A. Húsčavy: Kolonizácija Liptova do konca XIV. storočia. (Bratislava 1930.)

Život lidu utvářel se v posledních stoletích namnoze v rámci krajů a panství. V tomto ohledu může být východiskem studia F. Palackého Popis království českého (Praha 1848). -- Pro podrobnější studium nutno sáhnouti k topografiím J. Schallera a F. Som-mera. — Na Moravě přehledem a východiskem slouží důkladný spis Ř. T. Volného: Die Markgrafschaft Mahren topografisch, sta-tistisch und historisch geschildert. (Brno 1835—1842.)

Výbornou pomůckou jsou staré mapy, zejména mapa Čech, kreslená C. jR. v. Kummersbergem, z r. 1851 a přehledná mapa panství, zhotovená podle stavu před rozdělením patrimonií v r. 1848 a uložená v archivu ministerstva vnitra-

Obyvatelstvo. @P@Anťhropologické práce:

Anťhropologické práce:

Výstižné a přehledné poučení o anthropologických poměrech našeho lidu podal prof. Jindř. Matiegka v Československé vlastivědě sv. II. Člověk. (Fysická anthropologie obyvatel v Československu.


Předchozí   Následující