Předchozí 0107 Následující
str. 106

Praha 1933.) Z jiných významných prací upozorňuji zvláště na tyto studie: J. Matiegka: Anthropologie. („Národopisná výstava českoslovanská r. 1895".) — L. Haškovec a J. Matiegka: Příspěvek k anthropologii obyvatelstva země české. (Národopisný sborník IV. 1895.) — J. Matiegka: Geografické rozšíření anthropologických znaků v Československu. (I. sjezd slov. geografů a etnografů v Praze r. 1924.) — Týž: Plemenné složení československého národa. (Zprávy Karlovy university za r. 1928/9.) — K. Chotek: Tělesný ráz obyvatel moravského Slovenska. (Moravské Slovensko II. 1922.) — Týž: Ethnické rozdíly v anthropologii dítěte. (Sborník filozof, fakulty univ. Komenského v Bratislavě I. 1923.) — J. Malý: Vzrůst dětí na Podkarpatské Rusi. (Anthropologie VIII. 1930.) — V. Suk: Příspěvky k anthropologii podkarpatských Huculů. (Národopisný Věstník XXIV. 1931.) — Týž: Anthropologie Karpatské Rusi. (Spisy přírodověd, fakulty Masarykovy university č. 150, Brno 1932.) — V. Suk et K. Augusta: Sur la population de la Va-lachie morave et des quelques rapports á 1'anthropologie de Rou-mánie de la méthode sélective. (Spisy přírodověd, fakulty Masarykovy univ. č. 175. Brno 1933.) — Podrobnější poučení lze nalézti v časopise Anthropologie, který vydává anthropologický ústav Karlovy university od r. 1923.

Zprávy o starých názorech na složení lidského těla, z nichž vyrostly namnoze i názory lidu, leckdy dosud platné, obsahuje kniha Čeňka Zíbrta, Staročeská tělověda a zdravověda. (Praha 1924.)

Statistické práce.

Díla analytická: Jos. Gruber, Populační otázka. Lid. universita sv. VII. (Praha 1923). — Ant. Boháč, Hlavní město Praha, studie o populaci. (Knihovna Statistického Věstníku sv. 3., Praha 1923.) — Ant. Boháč, Národnostní mapa republiky Československé (Praha 1926) s textem. — Ant. Boháč, Studie o populaci v čsl. republice, I. 1927. (Knihovna Statistického Věstníku sv. 13, Praha 1928.) — Hynek Pele, Zdravotní stav obyvatelstva čsl. republiky v jejím prvním desítiletí. (Knihovna ministerstva veřej, zdrav. č. 1., Praha 1929.) — Jar. Korčák, Vylidňování jižních Čech. (Knihovna Společnosti pro blaho venkova sv. 2., Praha 1929.) — Jos. Pohl, Vylidňování venkova v Čechách v období 1850—1930. (Nákladem vlastním, Praha 1932.) — Jos. Koláček, Zeměpis Československa. (Praha 1934.) — Ant. Boháč, Nejdůležitější poznatky ze sčítání lidu z 1. XII. 1930. (Statistický Obzor XIII.—XV. Praha 1932—1934.) — H. Rauchberg, Der nationale Besitzstand in Bok. men (Leipzig 1905). — H. Hassinger, Die Tschechoslowakei (Wien 1925).


Předchozí   Následující