Předchozí 0108 Následující

Statistické prameny. Orts-Repertorium des Konigreiches Boh-men (podle sčítání lidu z r. 1869, Praha 1872). — Vollstandiges Orts-Verzeichniss des Markgrafenthumes Mahren (podle sčítání lidu z r. 1869, Briinn 1872). — Speciál Ortsrepertorium von Boh-men, Mahren, Schlesien (podle sčítání lidu z r. 1880, Vídeň 1885). — Podrobný seznam míst v Čechách, na Moravě, ve Slezsku (podle sčítání lidu z r. 1890, Vídeň 1893). — Lexikon obcí pro Čechy, pro Moravu, pro Slezsko (podle sčítání lidu z r. 1900, Vídeň 1906). — Podrobný seznam míst pro Čechy, pro Moravu, pro Slezsko (podle sčílání lidu z r. 1900. Vídeň 1906). — Podrobný seznam míst pro Čechy, pro Moravu, pro Slezsko (podle sčítání lidu z r. 1910. Vídeň 1916—1918), — Soznam miest na Slovensku (podle sčítání lidu z r. 1919. Bratislava 1920). — A magyar korona országainak. Helységnévtára. (Stát. lexikon obcí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle sčítání lidu z roku 1890. Budapest 1892.) — A magyar korona országainak. Magyar statisztikai kíjzle-mények sv. 1. (Stát. lexikon obcí podle sčítání lidu z r. 1900, Budapest 1908.) — A magyar szent korona országainak 1910. évi. (Stát. lexikon obcí podle sčítání lidu z r. 1910. Magyar statisztikai kijzle-mények, sv. 42. Budapest 1912.) — Statistický lexikon obcí (podle sčítání lidu z r. 1921, rozdělen ve svazky podle zemí. Praha 1923 až 1928.) — Statistický lexikon obcí v zemi České (podle sčítání lidu z r. 1930, Praha 1934.) — Československá statistika. Statistické pramenné dílo, z něhož zde uvádíme jen svazky, obsahující populační data, sestavená též za soudní a politické okresy, resp. za města s více než 10.000 obyv.: sv. 9. (hlavní demografická data ze sčítání lidu z r. 1921), sv. 20—23 (povolání obyvatelstva v r. 1921), sv. 37. (gramotnost, vnitřní stěhování, domácnosti z r. 1921), sv. 53., 59., 63., 77. (přirozená měna obyvatelstva v letech 1919—1920, 1921—22, 1923—24, 1925—27), sv. 98. (hlavní demografická data ze sčítání lidu z r. 1930), sv. 104. (povolání obyvatelstva v r. 1930, část 1). Zprávy Státního úřadu statistického přinášejí nejnovější výsledky ze všech oborů statistiky, zejména o přirozené měně obyvatelstva; o příčinách úmrtí, stěhování za hranice, o rozvodech a rozlukách atd.; v nich byly otištěny ve stručné formě též hlavní výsledky sčítání lidu).

Nářečí.

Souhrnné práce: Fr. Trávníček: O českém jazyce. (Praha 1924.) — B. Havránek: Nářečí česká. Československá vlastivěda III. (Praha 1924.) — Týž: K české dialektologii. (Listy Filologické LI. 1924.) — V. Vážný: Nářečí slovenská. Československá vlastivěda III. (Praha 1924.) — Hlavní spisy o nářečích rozličných oblastí: V. J. Dušek: Hláskosloví nářečí jihočeských I.—-III. (Pra-

107


Předchozí   Následující