Předchozí 0130 Následující
str. 129

Různí autoři: Trestání na selském právě. (Selský Archiv I. 1902.) — L. Bartošek: Rychtářovo a selské trestání. (Selský Archiv II. 1903.) — J. F. Svoboda: Ze stinných chvil bývalého venkovského života. (Selský Archiv IX., X. 1914—1916.) — J. Brož: Spory držební a mezní. (Selský Archiv XI., XII. 1917—1919.) — Různé příspěvky o hranicích. (Selský Archiv I. 1902.)

Kromě toho srovn. práce, uvedené na str. 99 a n.

Obyčeje a pověry.

V monografiích obcí a oblastí jsou popisovány obyčeje všech příležitostí s větší nebo menší důkladností podle autorova zájmu. Kromě toho bylo vypracováno několik souhrnných spisů o obyčejích, ale daleko větší množství drobných a namnoze cenných statí je rozptýleno po všech časopisech, ať už jsou to stati souhrnné anebo jsou věnovány jenom jednotlivým oborům zvyků.

V starších dobách dobrou a bohatou sbírku pověr a zvyků shromáždil Jos. Vojtěch Houška: Pověry národní v Čechách (v Časopise českého Musea r. 1853, 1854—1856). Menší sbírkou přispěl M. Čermák do Květů r. 1846 a 1847 (Národní pověry v Čechách). — Hojný materiál, ale nekritický a plný mythologických fantasií sebral Krolmus (W. S. Sumlork) v knize Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy. (Praha 1845—1847.) — Odborný rozbor výročních obyčejů na základě rovněž mythologisu-jícím vypracoval kdysi Ignác Hanuš ve svém Bájeslovném kalendáři slovanském (Praha 1860), dnes však zastaralém. — Zato cennou snůškou materiálu zůstávají stále Josefa Virgila Grohmanna Aberglauben und Gebrauche aus Bohmen und Mahren (I. Prag-Leipzig 1864), obsahující mnoho látky i o lidu českém, a O. F. v. Reinsberg-Diiringsfeld Festkalender aus Bohmen (Prag 1864), zaznamenávající zvyky a pověry jednotlivých dnů v roce. — Na Slovensku byly obyčeje popisovány (nehledíme-li ke zmínkám u B. Němcové a j.) zvláště ve Sbornících Matice Slovenskej (r. 1870, 1874), zejména pak v záslužné a důkladné sbírce Pavla Dobšinské-ho: Prostonárodnie obyčaje, pověry a hry slovenské. (Turč. Sv. Martin 1880.)

V Čechách zájem o zvyky během let stále vzrůstal a stále se objevují nové sbírky a popisy, samostatné i v četných časopisech. Na př. Adolf Schuster přispíval do Besed učitelských (Z hor krkonošských, sv. XIV., XV. 1882, 1883), H. M. zasílal příspěvky do Jitřenky (Pověry, zvyky a pověsti z Poličská, sv. XIII. 1894), kamž velmi pilně přispíval i Josef Košťál, F. V. Zelinka vydal sbírku Lidové podání z Berounska (Beroun 1895), V. J. Charvát sebral některé obyčeje a tradice Z českého jihu (Praha 1898) a j. a j. — F. J.


Předchozí   Následující