Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 13


PŘÍPRAVY K NÁRODOPISNÉ VÝSTAVĚ ČESKOSLOVANSKÉ A UDÁLOSTI OD ROKU 1891 DO OTEVŘENÍ VÝSTAVY ROKU 1895.

I.Základ a první práce.

Myšlenka bez činu jest jiskra, která vyprskne z ohniště a beze stopy uhasíná. Neměl-li záměr, provésti Národopisnou výstavu českoslovanskou, zůstati pouhou uhaslou jiskrou, bylo třeba skutku, bylo třeba práce. A bylo nutno povzbuditi k součinnosti celý národ — v první řadě ty vrstvy, které jsou v národě kvasem snah duševních. Souhlas jejich se zamýšlenou věcí byl první podmínkou, získání dobrovolných pracovníků druhou a získání celé veřejnosti třetí a rozhodující.

Dotazy soukromé utvrdily ve mně přesvědčení, že nesnadný záměr může čítati na sympatie. Bylo však nutno obrátit se k širším kruhům. Stalo se tak tištěným listem, ve kterém byl podán návrh Národopisné výstavy českoslovanské, vytknut hlavními rysy její povšechný program, učiněny zároveň návrhy na zřízení českého musea národopisného i na vydávání velkého díla národopisného o kmenu českoslovanském a ku konci naznačeny i cesty a prostředky, jimiž by vytknutých cílů bylo možno dosíci.

Dle programu měl býti na výstavě znázorněn lid kmene českoslovanského odděleními, beroucími zřetel 1. k člověku, 2. k jeho sídlům, životu a práci (zaměstnání) a 3. částečně i k veřejným zřízením. Obsahoval tedy program: 1. anthropologii (tělovědu), 2. jazyk, 3. duševědu, 4. zeměpis, 5. statistiku ve všech směrech, 6. sídla, stavby a obydlí s celým vnitřním zařízením — nábytkem, nástroji, náčiním, znázorněním domácnosti a domácího života, potravou atd., 7. kroje, 8. zaměstnání, 9. zvyky a obyčeje, pověry, národní léčení, právní názory, zvláštní řády společenské v rodinách i obcích, 10. prostonárodní umění slovné (pohádky, pověsti, říkání, nápisy), 11. hudební (píseň — slovo i nápěv — národní i kostelní) a 12. výtvarné (výšivky, kresby, malby a řezby). — Vedle toho měla býti naznačena veřejná zřízení nynější, pokud se jeví svým vlivem na život soukromníka a na život v obci.


Předchozí   Následující