Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 546

LITERATURA.

O NÁRODOPISNÉ VÝSTAVĚ ČESKOSLOVANSKÉ.

@II@1@Literatura tato dělí se přirozeně na dvě období: a) literatura týkající se příprav k výstavě a b) literatura o provedené výstavě. Literatura prvého druhu jest skoro výhradně domácí, česká, kdežto o provedené výstavě máme vedle spisů vlastních i dosti líčení a kritik cizích.

Dějiny příprav k N. V. Č. jsou přehledně vylíčeny již v prvém sešitě našeho díla v článcích Niederlově a Šubertově. F. A. Šubert vypsal též dobu příprav již dříve v »Osvětě« r. 1894—95. Také dr. J. Jakubec v pojednání o N.V.Č, v »Naší době« r. 1895. sešit 8.—12. přehledně je načrtnul. Pramenem mimo tyto články jsou dvě jednatelské zprávy, vydané jménem výkonného

výboru N. V. Č. od dra. Em. Kováře 25. března roku 1892 a koncem března 1893 a »Věstník N. V.Č.«, jejž vydával výkonný výbor od 15. června 1893 až do dubna 1895; dále Příspěvky k dějinám národopisu českoslovanského. Pořádá F. A. Šubert. I. Hlasy o N. V. Č. v Praze roku 1895. Přes to vše by zasluhovala ještě doba tato podrobného a pragmatického vylíčení jako zajímavá a vysoce důležitá i poučná kapitola našich vnitřních dějin osvěty.

Vlastní literatura doby přípravné skládá se z několika částí obsahem různých. Sem patří všeliká provolání, jimiž nejen hlavní a výkonný výbor k součinnosti a podpoře vyzýval, ale kterými i zvláštní odbory, jak ústřední tak krajinské v určitých kruzích se dovolávaly pomoci. K nim pojí se všeliké dotazníky a pracovní programy. V těchto uložena jest veliká práce; jakmile se počne znova národopisná práce organisovati, první krok bude kritický rozbor těchto dotazníků a programů, z nichž některé podnes čestně snesou srovnání s podobnými pracemi cizími. Program a provolání ústředních odborů otištěny jsou v našem díle, vysvětlivky a dodatky k nim hledati sluší v uvedeném Věstníku N. V. Č. Cenné jsou také přednášky a úvahy, jichž v době té vyšlo velmi mnoho, zejména v krajinských listech. Počátek učinil dr. Em. Kovář v dlouhé řadě článků, otištěných v »Národních Listech« koncem r. 1891 a r 1892. Po venkově výsledek přípravné práce nejlépe se jevil v četných krajinských výstavkách, ke kterým vydány byly katalogy a průvodce, v kterých najdeme nejen seznamy vystavených předmětů, po případě s popisem a vytčením jejich významu, ale i často zvláštní a cenné úvahy a články národopisné. Z těchto spisů buďtež uvedeny: Průvodce po umělecké a valašské národopisné výstavě na Vsetíně roku 1892, uspořádali K. Búbela a J. Válek. — Národopisná výstavka v Ořechově roku 1892 (hojně písní s melodiemi). — Výstava umělecká, průmyslová a národopisná v Hodoníně roku 1892. — Krajinská národopisná výstavka ve Vyškově roku 1892, sepsal Florian Koudelka. — Umělecká, národopisná, sběrací a průmyslová výstava v Bukovicích roku 1892. — Okresní národopisná a průmyslová výstava a sjezdy ve Hlinsku, konané roku 1893, sepsal K. V. Adámek. — Katalog všeobecné krajské výstavy ve Velkém Meziříčí na Moravě roku 1893. — Katalog plodinové, zahradnické a národopisné výstavy v Sedlci roku 1893. — Průvodce výstavy okresní v Tišnově roku 1893, uspořádal Dr. V. Šílený. — Upomínka na národopisnou a průmyslovou výstavu v Holešově roku 1893. — Na památku národopisné výstavky v Nákle roku 1893. — Katalog průmyslové, umělecké a národopisné výstavy v Přerově roku 1893. — Upomínka na národopisnou, průmyslovou, uměleckou a školskou výstavu ve Frenštátě (s články od Ambrože, J. Felixe, R. Vitáska o kroji a T. Buzka o vyšívání tamějším). — Upomínka na národopisnou, průmyslovou a uměleckou výstavu v Prostějově roku 1893. — Katalog hospodářské, průmyslové a národopisné výstavy pro východní Čechy v Hradci Králové roku 1894 a L. Domečka: Průvodce národopisnou výstavou severovýchodních Čech v Hradci Králové roku 1894 — Okres hořický na hospodářské, průmyslové a národopisné výstavě pro východní Čechy v Hradci Králové roku 1894 — Průvodce po národopisném oddělení národopisné a průmyslové výstavy v Litomyšli roku 1894, sepsal R. Svoboda. — Okresní národopisná sběrací výstava v Kolíně roku 1894. — Katalog krajinské, průmyslové, hospodářské a národopisné výstavy v král. hor. městě Příbrami roku 1894. — Národopisná výstavka v Troubsku roku 1894. — Průvodce národopisnou a archaeologickou výstavou v Čáslavi roku 1894, sepsal Kliment Čermák. — Okresní národopisná výstava v Nymburce roku 1894, napsal Fr. Hrnčíř.— Vzpomínka na národopisnou vystavu okresu rychnovského roku 1894, sestavili K. Diviš, F. Jaroš, J. Krejčí, F Macháček a J. Vycpálek. — Sem patří též Průvodce uměleckou výstavou v Jindř. Hradci od prof. dra. Nováka r. 1894 s doslovem o národopisném oddělení od dra. Lederera. O těchto výstavách vyšly četné popisy, kritiky a úvahy. Velmi mnoho jest roztroušeno po krajinských listech, jež přinášely četné články o výstavách pořádaných v jejich obvodu. Mimo ně s povděkem sluší uvésti četné články i v pražských velikých dennících, a zejména v »Národních Listech«, též v »Hlasu Národa« a v české i německé »Politice«. Také oba naše hlavní illustrované týdenníky »Zlatá Praha« a »Světozor« věnovaly krajinským těmto výstavkám pozornost a přinesly o nich popisy i obrazy. Plnou pozornost ovšem věnoval jim národopisný náš časopis »Český Lid«, kterýž referoval v ročníku I. o výstavce Společnosti přátel starožitností a o Kojetínské, v ročníku II. o výstavách v Boskovicích, Tovačově, Vyškově, Kojetíně, Kloboucích, Bělkovicích, Ořechově, o slavnostech v Skašticích, v Chropíni, Brodku, Holešově a Jarohňovicích, pak o výstavách v Lipníku, Hodoníně, Domažlicích a na Vsetíně; též o studentské výstavce pražské, pořádané ve Slavii. V ročníku III. jsou referáty o výstavách v Hlinsku, Josefově, Slavkově a v Ne-tolicích. V ročníku IV. o výstavách v Rychnově, Nymburce a v Troubsku. Arci též v jednatelských zprávách a ve »Věstníku N. V. Č.« nalezneme popisy těchto výstav.


Předchozí   Následující