Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 48

члена Полтавской ученой архивной коммиссщ. Томъ I. С.-Пб. 1905.. Стр. 439. Томъ II. С.-Пб. 1905. Стр. 358. Cena 4 г.

Stati pí. Efimenko, které se tiskly dříve v různých periodických publikacích a přednášely na archeologických sjezdech, zasedáních učených a osvětových společností, zasluhovaly spravedlivé pochvaly se strany kritiků a odborníků a proto vydání jich upřímně vítáme. Jsouť napsány živě a přístupně, jsou vždy rozmanité, obsahem bohaté na materiál, všechny práce její dávají nové vývody a vyhovují takto nejpřísnějším vědecko-kritickým požadavkům. Najde v nich mnoho zajímavého i ethnograf i archeolog i právník i historik literární a kulturní atd. Podrobný referát o všech statích, které vyšly v těchto dvou dílech, zaujal by příliš mnoho místa — a my omezíme se poukazujíce na ty stati, které se týkají nejvíce ethnografie. Na prvém místě nalezly místo obsáhlé «Очерки исторш правобережной украины* (1—144): počínaje od doby Ljublinské unie a končíc Barskou a Targovickou konfederací. Dále následuje «Малорусское дворянство п его судьба» (145 —199),. historicko-ethnografický náčrtek »Южио-руссюя бзатства« (200—309), »Копиые« (т. е. совершаемые сельской, громадой, съ кружевой порукой) суды въ лЬвобережной УкраинЬ (310—323) а «Народный судъ въ западной Руси« (324—369), »Дворищпое землевлад-Ьше въ южной Русп«-(370 — 412), »Лптовско-pyccкie данники и ихъ дани» (423—436). Náčrtek. «Архапчесшя Формы зем'Ъвлад'Ьтя у германцевъ и славянъ« (413—422) obrací na sebe pozornost, neboť jest namířen proti Meitzenovu spisu »Siede-lung und Agrarfeste der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven« a dokazuje nesprávnost všeobecně přijaté theorie o agrárním kollektivismu na úsvitě historie germánské a slovanské. Stati sebrané v druhém díle celým svým rázem trpí jakousi neurovnaností. Pro-národopis jsou zajímavý následující: «Старинная одежда и принадлежности домашпяго быта слобожанъ» (191 — 207), «Малорусскш языкъ въ народной школ£« (208—235) »Нащоиальность но В. Соловьеву« (276—285), »По поводу украйноФпльства« (285 — 296) a zvláště «Украинский элемента въ творчеств!; Гоголя* (343 — 358). Nehledě na to, že filologie ne vždy může stanovití význam lidového živlu v tvorbě toho neb onoho spisovatele,, o Gogolovi to však možno říci s větší pravděpodobností, protože duše jeho byla zasažena »rozdvojenosti« mezi rodným maloruským živlem a živlem velkoruským, který výchova do ní zanesla.

Ovšem sám spisovatel nerozhodl se dáti přednost jednomu z obou národních živlů před druhým, ale to bylo jen v slovech (viz jeho list A. Smir-nové); v skutku však byl odkojen »chochlackou« Rusí, vždy tíhne k ní, upotřebuje »ukrajinske řeči« v živé mluvě, a sloh jeho vždy prozrazuje, že on v mysli překládá z maloruštiny do literárního jazyka. Proto každý, kdo zná oba jazyky, snadno pozná v mnohých specielně gogolovských obratech speciální malorussismy. Toto právě podává národopisný kolorit jeho slohu, zvláště v partiích nejumělečtějších, upřímných a vřelých. A. Efimenko též myslí, že lyrism jest výlučně znakem děl z maloruského života, a humor — z obecně ruského; že »velikoruske« typy stvořené Gogolem vskutku nemají nic velikoruského a trpí nepřirozeností; že velký humorista stal se obětí této rozdvojenosti duše, v jejímž základě spočívala rozdvojeno t zvláště národní.    A. Jacimirskij.

*

Romanische Meistererzähler. Herausgegeben von Dr. Friedrich S. Krauss. I. Band. Die hundert alten Erzählungen. Deutsch von Jakob Ulrich, Leipzig. Deutsche Verlagsactiengesellschaft. 1905 str L. а 141.


Předchozí   Následující