Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 50
verse z cyklu látky o vděčném nebožtíkovi. — Mimo to jsou tu hojné různé povídky historické starověké i z dob rytířských, legendární, anekdotické a j.    J. Polívka.

*

ΆΝΘΡΩΠΟΦΥΤΕΙA. Jahrbücher für Folkloristische Erhebungen und Forschungen zur Entwicklunggeschichte der geschlechtlichen Moral, herausgegeben von Dr. Friedrich S. Krauss. I., str. XXIV.+530, IL, str. XVI. +480. Leipzig, Deutsche Verlag-Aktien-Gesellschaft 1904—5, v. 8°.

Nový tento podnik zajisté velmi platné rozhojní ethnografickou literaturu a přispěje к hlubšímu poznání nejtajnějších a nejskrytějších pružin duše lidové, přes které přecházíme tak často a tak rádi mlčením, a to spíše z líčené pruderie, než ze skutečně hlubokého mravního citu. Nemusíme míti obavu, že nový podnik známého ethnologa dra Fr. S. Krausse má nějaké záludné myšlenky a že by snad pod rouškou vědeckosti se chtěl řaditi do literatury pornografické. Do knihkupeckého prodeje nepřichází a číslované jeho exempláře zasílá nakladatelství pouze odborníkům, známým ethnologům, ethnografům, folkloristům, demografiím, sociologům a p.

Zajisté s plným právem praví vydavatel v předmluvě, že každý, kdo vědecky pěstuje lidozpyt, musí se co nejdůkladněji seznamovat! s historií vývoje zvyků a obyčejů pohlavního života jakožto i názorů právních a náboženských na nich se zakládajících. Znamenitý americký ethnolog Fr. Boas pověděl v úvodním přípise I-ho sv. velmi případně, jak historie filosofie chce vyzkoumati psychologické podmínky světového názoru různých dob a krajů, lidověda má prozkoumati nepovědomé prameny našich úsudků, forem, ve kterých se jeví náš život citový, jakožto prameny forem, ve kterých se projevuje naše vůle. Z těch příčin jsou velmi poučné pro zkoumatele života lidového formy, ve kterých se lid volně oddává vnitřním svým pudům, a za kterých se podrobuje přísným svazkům podání, neboť bezuzdnost a přísný mrav jdou vždycky ruku v ruce, třebas by se nám přísný mrav jevil jako nesmyslná konvence neb pověra.

Potřeba zvláštního studia těchto skrytých a tajných stránek lidového života uznávala se, čím více se prohlubovalo studium lidu. Proto se od r. 1883 vydávala zprvu v Heilbronne potom v Paříži od r. 1893 zvláštní sbírka zvaná Κρνπτάδια, Recueil de documents pour servir a 1'étude des traditions populaires. Jedním z jejích spolupracovníků byl právě Dr. F. Krauss a nyní jako její pokračování začal vydávati nový tento sborník. Na rozdíl od oné sbírky vystupují zde spolupracovníci pod plným svým jménem, vědomí závažnosti opravdu vědeckého významu materiálů jimi sdělovaných. Také cena nového sborníka jest poněkud přístupnější, 30 marek za svazek (20 m. pro předplatitele).

Největší část nového sborníka zaujímá dílo samého vydavatele, sbírka »jihoslovanskych podání, vztahujících se na styk pohlavní*. I., str. 1 — 506, II., str. 264—439. Sebrány jsou téměř vesměs v zemích chrvatských a srbských, ojedinělé jen jsou bulharské. Nejsou ani všecky skutečně a ryze lidové: mnohé byly zapsány v městech, dokonce od intelligentů, úředníků a j., některá dokonce povídka podána ve formě, ve které ji »vynikající srbský spisovatel vypravoval dle podání lidového*. Nejsou povídky tyto vesměs výrony domácího ducha, než vyskytují se u jiných národů evropských ještě, patří namnoze do mezinárodního zboží, a třeba je pokládati za obecně


Předchozí   Následující