Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 131

Nesouhlasíme s ním; Grosse měl by pravdu, mluvě o australské a křovácké plastice vůbec; — že nemá tajného smyslu a že jest zrozena estetikou. Ale příliš málo dodává významu vyobrazením severoamerických Indiánů a Polynesanů, ba i vůbec o nich se nezmiňuje; jinak by netvrdil s takovou přesvědčeností, že výtvory všech divochů pramení „z čisté radosti na tvoření". Věc se má tak, že výkresy severoamerických plemen hrají hlavně úlohu písmen. Již dávno se lidé přesvědčili, že pomocí obrazů lze mnohem lehčeji projevovati myšlenky, než-li pomocí předmětů, poněvadž ne každý předmět může býti lehko dán v oběh pro vyjádření myšlének, ale pomocí obrazů lze projeviti všeliké myšlenky. Ale prvotní obrázkové písmo nebylo přesné a propouštělo slova, která člověk nemohl vyjádřiti výkresem. Znenáhla lidé dospěli k tomu, že pomocí obrazů mohli vyjadřovati abstraktní pojmy, ano i takové, jako „smrt" a „život"; na př. severoameričtí Indiáni kreslili pro vyjádření těchto pojmů zvíře vzhůru nohami (smrt), rohatého hada (život) atd. Indiánští žreci vytvořili celou řadu dorozumívacích znaků к označení rozličných částí těla lidského. Těchto znaků užívalo se к označování dvaceti dní měsíce. V další fási rozvoje obrázkového písma jednotlivé znaky neb figury mění se v celé obrazy, učiněné pro pamět. Všichni neb téměř všichni divoši směřují k tomu, aby zvěčnili jednotlivé události ze svého života v obrazích na skalách, štítech atd. a ideografické památky takého druhu nalezeny byly v rozličných částech Afriky Australie a převážně Ameriky.

Dík účasti tuzemců, podařilo se učencům vysvětliti tyto památky. Vzorem takového obrázkového písma divochů Ameriky může býti zobrazení přepravy Indiánů přes Hořejší Jezero. Na obraze vykresleno 5 lodic a na nich 51 vertikální čára; na pravo 3 vyobrazení slunce pod třemi vyobrazeními nebeské klenby; dále zobrazeni jsou orel, želva, noční pardál a rohatý had. То vysvětlují takto: „jednou vydalo 51 Indiánů se na pochod; pochod trval tři dni a byl korunován úspěchem (želva — symbol úspěchu) dík jejich statečnosti (orel) a podpoře zvířat. Zajímavým vzorkem písma na náhrobních deskách může býti náhrobní pomník nalezený u jezera Hurónského. Na něm jest nahol e vyobrazen jelen s hlavou dolů, na levo od jelena — 7 čárek, na. pravo — 9 čar; pod jelenem 3 vertikální čáry; dole hlava losa a pod tím slunce, sekyra a dvě vyobrazení měsíce. То značí: plemenné pojmenování zemřelého byl jelen; zemřelý stál v čele rodiny a zúčastnil se 9 pochodů; dostal 3 rány; s losem měl zoufalý boj, jenž byl jemu osudný; jeden den byl zabit od nepřátel, bráně se 2 měsíce. Často se užívá obrazů к zobrazení historických událostí. Zvláště zajímavý jest obraz podávající pověst o vzniku mexické říše.

Obrázkové písmo existuje ještě i nyní. Z jednoho obrazu divošského vidíme, že výprava vydavší se zkoumat bažinaté kraje, sestávala z 15 Evropanů a 2 Indiánů; Evropané zobrazeni jsou v kloboucích. V čele výpravy vylíčen geolog s kladívkem v ruce, jeho sekretář s knihou, 4 spolucestovatelé, 9 vojáků, z nichž 8 ozbrojeno jest puškami. Zde pak nakreslen jest pták jakýsi, patrně snědený exkursanty v době tří zastávek, naznačených třemi ohništi. Tamtéž umístněno vyobrazení želvy. Dosud vysvětlovali, že zároveň s ptákem užili jí za pokrm, ale my předpokládáme výklad jiný: byla-li želva symbolem zdaru, tudíž lze předpokládati, že figurou želvy chtěli Indiáni zobraziti úspěch a zdar výpravy. Jiný charakteristický obraz představuje smlouvu obchodní. Proklamace к černochům jednoho gouverneura Tasmanie a prosba Indiánů podaná jimi v r. 1849 presidentu Spojených Států jsou tolik známy, že jich popisovati nebudeme. Tak představují četné obrazy starých a současných divochů písmo icteograf ické, j ehož smysl a význam někdy třeba j eště uhadovatL


Předchozí   Následující