Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 21

Prof. Šíma v Brně vydá dílo ,.Studie lidových výšivek", jež mimo četné jiné bude obsahovati i reprodukce některých vzácných kusů z Národopisného Musea Českoslovanského. Dílu páně Símovu je již zabezpečena zemská subvence.

@--------------

Uherský spolek inženýrů a architektů vydává za podpory uh. ministerstva kultu a vyučování dílo o selských stavbách v Uhrách. Celé dílo vyjde v 5 seš. o 60 tabulích.

@--------------

Na státní universitě v Lincoln Nebrasca byla zařízena stolice českého jazyka. Svěřena byla prof. J. Hrbkovi z Cedar Rapids la.

Věstník Českých Profesorů referuje stručně o přednášce prof. Zschaliga v drážďanském učitelském spolku, kterou konal o nářečí u vyučování. Dle něho nářečí nemá býti při vyučování potíráno jako zkažený spisovný" jazyk, nýbrž má ho býrti využíváno jako kusu pravého národství u vyučování všech druhů škol. Má býti zejména přihlíženo к nářečí při vyučování mateřštině i srovnávacím způsobem za vyučování cizím jazykům.

@--------------

Iniciativou předních folkloristu finských a severských zakládá se mezinárodní sdružení folkloristu „Polk-Lore Fellows". Účelem jeho jest učiniti badatelům přístupným lidovědný materiál z různých zemí a vydávati katalogy dotyčných sbírek: vydávati publikace lidovědného materiálu vědeckým požadavkům vyhovující jazykem snadně přístupným, podporovati je aspoň zprávami ve světovém jazyce psanými. Prostřednictvím toho. sdružení opatřovali opisy, výtahy a překlady z rukopisů aneb těžce přístupných tiskopisů ze sbírek veřejných aneb pokud možno i soukromých. Mezinárodní sdružení obsahujíc různé země, má ovšem zvláštní zemské odbory, které se samy spravují, a tyto zemské odbory sprostredkuj! dodávání materiálu. Sdružení vydává zvláštní své zprávy tiskem a dodává je všem svým členům bezplatně. Za opis}', výpisy, překlady jest ustanoven zvláštní honorář. Výbor také uděluje svou signaturu publikacím odpovídajícím účelům toho sdružení. Prozatím jest y úmysln vydávati „International serieš" a dále zvláštní publikace pro materiál skandinávský, finský a estonský „Northern serieš of FF. publications". Pomocí lokálních odborů mohou se pořádati od výboru redakčního ještě jiné serie. Tento výbor redakční volí se vždy na tři leta na všeobecném sjezde aneb hlasováním písemným. Příspěvek členský' obnáší při přistoupení pro jednou na vždy 10 franků.

Bylo by žádoucno, aby se také u nás chopili této příležitosti, aby se tímto způsobem vědeckému světu učinily přístupnějšími naše lidovědné materialv. Jest v našem zájmu také národním, ne pouze zájmem vědy naší, aby naše materiály hojněji a soustavněji byly studovány od cizích učenců, a aby naši domácí lidovědci vstupovali v užší styk se svými kolegy j inonárodní mi. Doufejme, že se u nás pochopí důležitost toho podniku. Interesenti obraťtež se na redakci N. V—a.

@--------------

Mezinárodní svazek folkloristický „FF." vydal první svou zprávu. V ní poukazuje se, jak za posledních desítiletí nashromáždila sběratelská činnost nepřehledné množství vědeckého materiálu. Ne pouze intensivní činnost společností lidovědných než také práce jednotlivců může se pochlubiti obdivuhodnými výsledky. Nesmírné bohatství bude nepochybně širokým a pevným základem srovnávací lidovědy, ale působí na svědomitého badatele zajisté tísnivě. Sotva jest sto zmoci nashromážděné materiały u vlastního národa. Jak může se oddávati naději, že bude moci sledovati neustále výtěžky sběratelské činnosti v nejrůz-nějších zemích a jazycích! Těžké jest dnes již jen opatřovat! si rozptýlené tiskopisy. Ale daleko větší část látky chová se pouze rukopisně v jednom exempláři na jednom místě, a přejde jistě několik lidských věků, než se shledají síly a náklady na. vydání materiálu stále rostoucích. Folklorista, který nevládne neob-mezenými prostředky, kterýž se nemůže chlubili nádobyčejnýni nadáním jazykovým, má jedinou jen cestu: .pomoc spolnbadatelů.

Autor této první zprávy prof. Kaarle Krohn vytýká veliké nesnáze spojené s opatrováním rukopisného materiálu, a obtěžováním lidí, kteří bý-vají bez toho silně zaměstnáni vlastní prací vědeckou. Mluvil o těchto obtížích, a nesnázích s profesorem lidovědy na universitě v Kodani, drem Axel-Olrikem. A oba tito znamenití lidovědci shodli se, že třeba založili mezinárodní spolek pro vzájemnou výpomoc v pracích lidovědných. Především třeba uSpořádati sprostredkovaní


Předchozí   Následující