Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 96

má podle sdělení Hauffenova obsahovati 3 svazky: 1. Písně duchovní, historické, epické (ballady) a rozsáhlejší písně lyrické. 2. svazek má obsahovati písně, charakteristické pro určité kraje: drobnou lyriku, čtyřřádkové popěvky atd. 3. Písně a hry dětské, písně jarní, adventní a písně obsažené v lidových hrách.

Také z alpských zemí, kde zejména neúnavný Dr. J. Pommer*) horlivě pracuje, lze očekávati bohatou žeň. Úhrnem lze říci, že tímto klassickým dílem bude lidová poesie rakouských národů před forem světovým repraesentována velice důstojně.**)    Jiří Horák.

@--------------

Také Malorusové pokračují horlivě v zapisování nápěvů. Lvovský profesor F. Kolessa zapsal od kobzarů Poltavské gub. značný' počet nápěvů historických dum, nejvíce od slavného v okolí svém kobzara Michaela Kravčenky v Soročincích, zástupce staré kobzarské školy. (Этногр. Обозр. LXXVIII. 198.)

Zprávy o museích a společnostech národopisných.

Národopisná sekce cis. společnosti přátel věd přírodních, antropologie a etnografie vyvíjela také v minujém roce plodnou činnost; členové její s ne-linavným prof. Vs. Th. Millerem v čele měli různé přednášky ve schůzích sekce; sekce vydávala dále svůj organ Этнограф. Обозр. a vysílala celou radu osobností na různé etnografické expedice po všech oblastech a národech rozsáhlé říše ruské i za její hranice; převážnou měrou obracen zřetel na tradice lidové, В. M. Sokolov hledal mimo jiné v Bělozerském okr. Novgorodské gub. zbytky epické poesie, vyzkoumal, že i v tomto kraji epická poesie byla dosti rozšířena; ale nynější starší pokolení zapamatovalo si již hodně málo, a mladé pokolení jí vůbec nezná, byla tu zapsána všeho všudy jediná jen t. ř. bylina vedle 8 historických písní. Hojně zapisovány nápěvy a všude téměř výhradně fonografem. Velmi bohatá byla exkurse A. L. Maslová do jihozápadní části gub. Smolenské a sousedních krajů gub. Mogilevské. Vedle velké řady různých písní a nápěvů byla jím zapsána ještě „bylina" „o Ilji Muromci, Kalěčišči a Ďanidonišči". S. K. Kuznecov věnoval mimo jiné svou pozornost pohanským sektám u Votjaků a Čeremisů. Velmi horlivou činnost vyvíjela sekce pro h u r\ e b n í etnografii pod předsednictvím N. A. Jančuka, mimo přednášky uspořádala též etnografické koncerty s přednáškami. Tato sekce má zvláštní své nákladné publikace, na náklad některých příznivců vydáva své Trudy, tiskne jich sv. II. (dosud na 20 archů vytištěno) a 1 seš. III. sv. (19V2 archu v 40), kterýžto jest celý věnován otázkám hudební rytmiky, a obsahuje hlavně práci + J. N. Meľgunova „Elementární učebník rytmiky". Jeden z nejhorlivějších členů tohoto sdružení A. L. Maslov dokončil a tiskne „Illustrovaný popis hudebních nástrojů, které se chovají v Daškovském etnografickém museu v Moskvě" (asi 80 str. v 40 a 120 fotografií hudeb, nástrojů).

@--------------

V Kostromě bude se konati koncem června t. r. čtvrtý krajský archaeo-logický sjezd historiků a archeologů kraje Novgorodského a Rostovo-Suzdalského. Mimo vlastní prehistorii, archeologii a historii i její pomocné vědy objímá program sjezdový též t. ř. „živou starinu" t. j. folklore, dále kroje, domácí průmysl, lidové umění, co však je zařáděno do „krajských dějin" jako „памятники быта". Vysloveno přání, aby k tomuto sjezdu se sestavila dle možnosti úplná národopisná sbírka, která by potom se stala ozdobou místního musea. (Этногр. Обозр. LXXVIII., 193.)


*) Nákladem vídeňského spolku „Der deutsche Volksgesang-Verein" vydává časopis Das deutsche Volkslied. Nedávno uveřejnil různé podrobnosti ze svých zkušeností sběratelských ve spisku Uber das älplerische Volkslied, und wie man es findet. Ve Vídni 1908.
* *) Hauffen se ovšem omezil jen na písně rakouských Němců.

Předchozí   Následující