Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 22

V „Nár. Věst." VI. 223, vytkli jsme posledně, že vážený moskevský list národopisný „Etnograf. Obozrěnije" uvádí sice pravidelně obsahy všech odborných a příbuzných časopisů ruských i neruských, ale slovanské časopisy neruské úplně pomíjí mlčením. Dodatkem k tomu připomínáme, že pařížská „Revue d'Ethno-graphie et de Sociologie" naopak uvádí obsahy národopisných časopisů slovanských, mimo ruské také lvovského „Ludu" a našeho „Vestníka".

@---------------

V Olomoucí na Novosadech začal vycházetí měsíčník „M enšinová Revue". Jak první číslo, vydané v listopadu 1911 ukazuje, sleduje velice bedlivě národnostní pohyb ve všech zemích našeho národa jak v samostatných článcích tak v drobnějších poznámkách; z prvních budiž zaznamenán článek Jana Bárty o „Německém ostrově brněnském" s mapkou, znázorňující národnostní rozvrstvení jeho obyvatelstva. Zvláštní oddíl věnován jest „statistice"; obsahuje články „Česká otázka menšinová a výsledky letošního sčítání lidu", „Ubývá či přibývá Čechů ve Vídni?", „Národní bilance obyvatelstva v Čechách". Jsou také zprávy o národnostních poměrech jiných zemí naší říše";

@---------------------

Obrátili jsme již dvakráte pozornost na zprávy Misijního odboru kostnické jednoty (V. 89, VI. 68), neboť podávány v ní zprávy o českých osadách a životě českých osadníku v krajích polských a ruských. Také poslední zpráva za r. 1911 vydaná pod samostatným nadpisem: „Návštěva českých evang. reform, osad v Chorvatsku a Slavonii a čtvrtá cesta na Rus" (str. 109) zasluhuje povšimnutí se strany naší. O prvních píše farář Fr, Prudký, bohužel jen kratičké a stručné, takřka turistické zprávy bez nějakých bližších a podrobnějších dát statistických. Zprávy jeho jsou ovšem též s národního stanoviska neutěšené, asimilace roztroušených českých osadníckych rodin, od kulturního života českého odloučených, tím více, že nemají ani svých správců duchovních, s okolním národem chorvatským, po případě s jinými národními, silnějšími zlomky, nedá se patrně zameziti. Mimo to líčena ještě osada Sv. Helena z téhož okresu, o kterém psal dr. Auerhan (viz nahoře VI. 122), odkud maďarský fanatism místního faráře vypudil českého spolubratra. — Cestu na Rus líčí R. Šedý (str. 45); jsou to opět velmi stručné popisy návštěv některých osad na ruském západě a v jihu i v ruském Polsku, které nepřinášejí mnoho podrobnějších zpráv o těchto českých osadách. Ale při nedostatku jiných, důkladnějších, musí i ty nám býti vítány. Nemůžeme, než opakovati přání po podrobnějších zprávách, opatřených přesnými statistickými dáty a také objektivních. Mělo by se také hle-děti k tomu, aby pánové, vysílaní na podobné misijní cesty, byli vyzbrojeni aspoň částečně znalostí jazyku a poměrů země, do které jsou vysíláni.

@---------------------

V posledním sešitě angl. „F o 1 k - L o r e (XXII., 382.), referuje B. Malinowski, pisatel dosud neznámý v lidovědné literatuře, o polském „etnografickém kvartálníku" „Lud" a při tom zmiňuje se stručně o vývoji národopisných studií polských od poč. 19. stol. Pro obecenstvo naprosto cizí může taková informace býti vítána a snad také vyhovovati. Nezmínili bychom se zde vůbec o tom, kdyby nebylo dvou momentů nás se dotýkajících. Referent vytýká důležitost srovnávacího studia lidovědného materiálu českého a polského, a tuto myšlenku my nejenom vítáme, než aspoň také částečně uvádíme ve skutek. Mimo to možno s ním celkem souhlasíti, že tradice polské menší měrou byly dotknuty vlivem cizím než české, ale ovšem s výhradou, že jsou části polské, které podléhaly stejně silnému vlivu, ba podléhají dokonce silnějšímu vlivu, stejně jak v oblasti našeho národa jsou části méně porušené cizími vlivy. P. B. Malinowski má však o zeměpisném našem položení podiVné představy, praví-li, že Češi „form an ethnical island among German speaking peoples" tedy „tvoří národnostní ostrov mezi německy mluvícími kmeny"! Píše-li takové věci Polák, co můžeme čekati od anglického jeho čtenáře?

@---------------------------

A. Markov mluví ve svém článku „Poesie Velikého Novgorodu a její pozůstatky v Severním Rusku" (Sborník histor.-filol. spolku v Charkově XVIII., 454.)


Předchozí   Následující