Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 23(9 síní) jsou v přízemí a v prvém poschodí měšťanské školy. Městská rada propůjčuje je museu bezplatně. Museum bylo otevřeno o 20 nedělních dopoledních, kdy . navštívilo je 1650 osob.    z.

@---------------------

Průmyslové museum v M oravské Ostravě mělo v r. 1911 členů 86. Sbírky jeho navštívilo 4357 osob. Sbírky čítají na 3000 inventárních čísel a byly rozmnoženy hlavně o předměty lidovědné a uměleckoprůmyslové. Museum uspořádalo v loňském roce 9 výstav a 3 přednášky. Dobrovolným věstníkem musea jsou „Ostrauer Musik- und Theaterblätter".    z.

@---------------------

Museum v Moravské Třebové (německé) má 2915 inventárních čísel v oddělení uměleckoprůmyslovém, z nichž 109 je přírostem r. 1911, v oddílu numismatickém 2070 kusů; mimo to má oddělení přírodovědné, medailií, lidovědné a cechovní a technologické. Museum pořádalo 3 výstavy a některé přednášky. Návštěva jeho byla 2815 osob. Knihovna musejní měla 13.679 svazků (přírost 197 kníh) a použilo jí 5178 osob. Museum vydávalo „Mitteilungen zur Volks- und Heimatskunde des Schönhengster Landes", jichž ráz byl převahou lidopisný. Členu má 355.    z.

@---------------------

Museum pro Kravařsko v Novém Jičíně (něm.) stalo se r. 1911 museem městským. V uplynulém roce otevřelo veřejnosti své sbírky lidovědné. Konalo .5 přednášek a vydává ročenku.    z.

@---------------------

Městské museum ve Znojmě (něm.) vzrostlo r. 1911 o 363 kusy; navštívily je 5834 osoby. Příjmu mělo 977'58 korun.    z.

@---------------------

Museum srbské v Budyšíně udržuje Srbská Matice, která je kulturní ústřednou lužických Srbů, a jíž proto náleží plniti řadu různých úkolů. Tak mimo museum a archiv udržuje knihovnu, národní dům srbský v Budyšíně a koná poměrně značnou činnost publikační. Na museum samo může býti při tom ovšem věnováno nemnoho. Tak v r. 1911 mělo museum příjem 162'30 Mk a vydání 74'60 Mk. Knihovna v r. 1911 vzrostla o 410 čísel, takže nyní čítá 8186 spisů.     z.

@---------------------

Museum technickoprůmyslové v Krakově chystá vydati z podnětu a za spolupráce Sew. Udziely velké dílo národopisné, které by četnými barevnými tabulemi seznamovalo s lidovými krojí celé Polsky. Náklady budou hrazeny připověděnou subvencí města, země, ministerstva obchodu a veřejných prací.     z.

@---------------------

Polské Towarzystwo Krajoznawcze má ve svých místnostech (ve Varšavě w Alejach Jerozolimskich 29) dosti značné sbírky národopisné, přírodnické, archeologické, archiv fotografický, mapový a knihovnu. Místnosti ovšem nedostačují, takže většina sbírek je odkázána do skladiště. Proto byla letos oživena akce o vlastní dům Towarzystwa a budou podniknuty za tím účelem sbírky i mezi členy i veřejné.    z.

@---------------------

Świat Słowiański podává přehled museí na západní Rusi. Dle něho mají národopisné sbírky museum umělecké a průmyslové v Kijevě (odo etnografický as o 13.000 číslech), museum městské v Černigově a museum im. A. N. Pola v Jekatěrinoslavě, kde je 2327 kusů etnografických. U jiných uváděných tam museí národopisné oddělení nezaznamenáva.    z.

@---------------------

«Исторически! ВЪстнпкъ» přinesl v zářijovém sešitě m. r. obšírnější článek o Icavkazskéin museu v-Tiflise (sv. 129 str. 1047—1066). Toto museum, založené v r. 1852, nalézá se nyní v kritickém stavu. Budova musejní totiž tak zvetšela, že musil býti přístup obecenstva zamezen a jevila se nutnost vystavěti pro musejní sbírky budovu novou. Plány jeho (v perském slohu) jsou nyní vypracovány, peníze na stavbu povoleny (387.000 rublů), a tak možno doufati, že sbírky nyní již velmi bohaté a drahocenné najdou v brzku bezpečný a krásný útulek, V prvních letech trvání musea byla obrácena zvláštní péče kavkazskému národopisu, vedle toho též archeologii, byly získány vzácné předměty z okolí Kerče, a ovšem od počátku upoutaly živou pozornost přírodní vědy. Prostředky byly velmi skrovné, ale zase nalézali se přemnozí, kteří darovali své namnoze bohaté a cenné sbírky. Bohužel začal zájem pro museum záhy klesati, a živější Tuch nastal až od


Předchozí   Následující