Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 92

cené výzkumu ruského jazyka, písemnictví a dějin ido pol. 19. stol. Co se pak bude podávati mimo tyto práce, považuje redakce za více méně nahodilé ze známých, a zdá se neodstranitelných poměrů. Obtíže daly by se odstraniti nejspíše, kdyby petrohradská akademie uměla si zjednati spolupracovníky v střediscích jednotlivých národů slovanských. Ovšem pokud se bude obmezovati pouze na vlastní své síly domácí, budou její bibliografické přehledy vždycky kusé. Naše výtky obracejí se ne proti nevyhnutelné neúplnosti a kusosti, než proti nepřehlednému uspořádání látky. Především etnograf těžce nese, že práce etnografické mimo lidové tradice poetické jsou zařazeny do oddílu „Archeologie, genealogie a etnografie" abecedně dle jmen spisovatelů, odtud musíme vybírati názvy prací o obyčejích a zvycích lidových, jako o svatbě a j.; o různých pověrách, o domáckém průmyslu, o hudebních nástrojích vedle stati o rusalkách, tutéž zaznamenáno dílo A. E. Burceva Полное собрате этнографическихъ трудовъ. Т. IX. Народный присловгя, stati Родители и дЪти по народнымъ пословпцамъ и поговоркамъ, представители злого начала въ русскихъ заговорахъ, vedle toho zaznamenány tu ještě národopisné mapy, statistické a demografické studie. Lidové hry divadelní zařazeny jsou do skupiny „dějiny umění", jakož tu vůbec registrovány spisy o divadle. Pouze Народная словесность má své zvláštní samostatné místo.    jpa.

@-----------------

Cis. rus. zeměpisná společnost vydala v 40 sv. svých „Zápisků" odd. etnograf, důležité dílo D. K, Zelenina Библюграфическш указатель русской этнографической литературы о виЪшнемъ бытЪ народовъ Pocciii. 1700—1910 гг. (Жилище. Одежда. Музыка. Искусство. Хозяйственный бытъ.) 1913 str. XXXIX + 733.

Zaregistrovány tu pouze práce vytištěné ruským jazykem, i práce týkající se národů, obývajících v říši ruské, a tak vyloučeny jsou práce o životě „národa ruského i jiných", pokud netvoří součástku ruské říše. Nebyl pak vyčerpán všechen periodický tisk, než z denních novin čerpáno pouze z gubernských „vědomostí", které ovšem nad ostatní tisk hojně obsahují národopisného materiálu. Z nadpisu již vidno, ke kterým větvím národopisu v tomto bibliografickém ukazateli přihlíženo. V předmluvě poznamenáno, že nebyly tu sestaveny práce o jazyku, náboženství, antropologií a lidovém právu. V obou posledních odvětvích stalo se to proto, že o nich dány již „dosti úplné přehledy literatury" v pracích A. A. Ivanovského a E. Jakuškina, u obou prvních pak proto, že dotyčná literatura nedá se, „vezmeme-Ii tyto kategorie široce — obsahovati a určití." Předchází všeobecná část: národopisné mapy, bibliografické rejstříky, knihy a články popisující současně různé stránky vnějšího života. Předcházejí v jednotlivých oddílech Rusové, Velkorusové, Bělorusové a Malorusové podle gubernií abecedně uspořádaných, pak následují ostatní índoevropští národové dle jmen svých abecedně seřazení, tak na př. Lotyšové a Litevci zcela nahodile za sebou následují, pak přicházejí Semité, po nich Fincugrové a Samojedi, dále Turci — abecedné díle jmen různých kmenů, pak Mongolové, Paleasiaté ai Tungusové; pouze kavkazští národové jsou shrnuti do zvláštní kapitoly, třebas různého původu a jazyka, pouze Velko- a Malorusové obývající některé části Kavkazu byli přiřazeni prvnímu hlavnímu oddílu. Podle toho jsou sestaveny ostatní části o „obydlí", „oděvu", „musice", „lidovém umění"; hospodářský život seřazen jednak opět dle národu a kmenů, ale pak též podle různých součástí říše: střed evropského Ruska a Povolží, sever evropského Ruska, západ evropského Ruska, jih evropského Ruska, Sibiř a střední Asie, Kavkaz a potom podle jednotlivých gubernií abecedně neřazených. Do „obydlí" (odd. II.) zařazena též dřevěná architektura kostelní. Lidové umění (odd. V.) obsahuje též lidové obrazy svatých, lidové obrázky, malo-ruský ornament, maloruské kraslice — u ostatních národů není takového oddílu —. dále též starobylé kresby nalezené na kamenech a j. v Sibiří. „Hudba" obsahuje mimo jiné teorie a historie ruské lidové hudby a písně, rytmus ruského verše, hudební nástroje, ruská církevní hudba. V hospodářském životě přihlíženo ke všem oddílům: nábytek, kolébka, zbraně, vozidla, také pěstování různých hospodářských i průmyslových plodin, tabáku, hedvábí a j., též o pokrmech a j. v.

Práce byla tu vykonána ohromná, zaregistrováno 8847 prací! Velmi pečlivě upravené rejstříky uzavírají tuto publikaci, která zajisté všem pěstitelům národopisu také mimo Rusko stane se velmi vítanou a nezbytnou pomůckou.    jpa.

@--------------

Loni (VIII., 145) oznámili jsme ve větších rozměrech založenou sbírku „Die Märchen der Weltliteratur". Jako další její svazek byl nedávno vydán v překlade Aug. von Löwis of Menar, který se byl velmi pěkně uvedl svým spisem o reku v německé a ruské pohádce (viz VIII,, 185) ve velice sličné úpravě pečlivě uspo-


Předchozí   Následující