Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 114

vzpomínky jubilejní.

Redaktor našeho časopisu, Dr. Jiří Polívka, profesor slovanské filologie na české universitě, slavil šedesáté narozeniny 6. března t. r. Památného jubilea vzpomněl Klub moderních filologů spolu s Jednotou českých filologů universitní slavnosti pořádanou dne 2. března. Prof. Fr, Pastrnek vylíčil v hlavních rysech vědecký význam jubilantov, za Jednotu českých filologu projevil blahopřání doc. Dr. O. Hujer. Potom Dr. Miloš Weingart pojednal o jazykozpytných a literárněhistorických pracích ' Polívkových a Dr. Jiří Horák o studiích národopisných, připojiv též blahopřán! jménem Společnosti národop. musea a redakce Národop. věstníku, jejž prof. Polívka řídí od 1. ročníku. Děkan fakulty filosofické prof. J. Máchal stručně nastínil Polívkovu činnost učitelskou a prof. J. Zubatý jeho působení v české akademii a Král. české společnosti nauk. Časopisy i denní íisty (Časop. mod. fil. lit., Česká Revue, Kmen, Kalich, Lumír, Topičův Sborník, Národ, Zlatá Praha, Český Svět, Nár. Listy, Venkov a j.) přinesly jubilejní stati.

Podle výslovného přáni redaktorova přestáváme na této stručné zmínce podotýkajíce, že podrobné ocenění vědecké činnosti prof. Polívky jakož i bibliografický soupis jeho prací budou podány v souborném svazku.    Jiří Horák. Karel Chotek.

@----------------------

V dějinách českého národopisu vděčně bude vzpomínáno obětavé činnosti několika spisovatelů, kteři v přechodním období let osmdesátých causeriemi a rozpravami vyrůstajícími z bezpečné půdy vědecké živili v širších kruzích inteligence zájem o národopis. Ke skupině těchto pilných pracovníků čestně se druží škol. rada řed. F. V. Vykoukal, který koncem r. 1917 (14. Xli.) slavil šedesáté narozeniny. Denní listy a časopisy upozornily na jeho dlouholeté působení, zejména pak Věstník českých profesorů (roč. XXV. 89 sl, 131 sl.) vřele oceňuje zásluhy Vykoukalovy o stavovskou* organisaci učitelů středoškolských.

Úsilí popularisačn! jakož i ušlechtilé snahy paedagogické vedly Vykoukala při jeho pracich národopisných a kulturněhistorických. Oblíbiv si zejména zvykosloví, výroční obyčeje a obřady českého lidu ukládal výtěžky svědomitého studia v četných poučných statích formou prostou a jazykově vytříbenou. Vydával své črty i důkladnější rozpravy po časopisech, později pak často je shrnoval v knihy. Je přirozeno, že materiál prodlením let značně vzrostl, i teoretické výklady namnoze se změnily, ale stati Vykoukalovy svou dobou působily výborně, poněvadž ukazovaly souvislost pověr a zvyků českých s obdobnými zjevy různých dob i národů, vyhýbaly se planému mytologisování, které ani v letech osmdesátých ještě zcela nevymizelo (hlavně v časopisech beletristických) a tim připravovaly půdu srovnávacímu studiu vědeckému. Vykoukal nikdy neopomenul rozhlédnouti se po vědecké (hlavně německé) literatuře svého předmětu, vedle toho však bedlivě prostudoval materiál český, tu pak podává namnoze i drobné výtěžky vlastní práce sběratelské nebo sdělení sběratelů jiných, jež nebyla jinde uveřejněna a mívají aspoň pro topografii některého obyčeje význam. Připojuji zde soupis doplňující přehlednou bibliografii v Ottově Slovníku nauč.: Koleda. (Posel z Budce, 1879), — Koleda u nás a jinde. (Květy, 1884, I.). — České posvícení. (Zlatá Praha, 1885). — Máj na vsi. (Květy, 1885, I.). — Ostatky masopustní. (Světozor, 1885). — Jarní slavnosti pražského lidu. (Zlatá Praha, 1886). — Nový rok. (Zlatá Praha, 1886). — Za hanáckým stolem. (Světozor, 1886). — Lidové slavnosti o sv. Janě Křtiteli. (Květy, 1887, II.). — V hanácké dědině. (Kalendář Ústřední Matice školské, 1887). — Velikonoční týden na našem venkově. (Světozor, 1887). — Z časů dávných i našich. (Světozor, 1888). — Na potkané. (Světozor, 1888). — O dnech šťastných i


Předchozí   Následující