Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 96

Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských vydaných r. 1864 1) významem svým blíží se Čelakovského „Slovanským národním písním". Obě díla vyrostla z téhož základu myšlenkového a také cíle, které si vytkla, byly obdobné. Čelakovský svou sbírkou zamýšlel jednak ukázati krásu lidových písní, jednak seznamovati české čtenáře s jazyky slovanskými a stejně Erben účel naukový spojoval s tendencí praktickou chtěje sestaviti mytólogům sborník spolehlivých tekstů a při tom dáti začátečníkům vzorné ukázky ryzího jazyka lidového. Kollárova idea slovanské vzájemnosti inspirovala oba básníky a jejich vybraný vkus vytříbený dlouholetým studiem byl jim bezpečným vůdcem. Ukrajinský materiál Slovanské čítanky byl velmi důležitý nejen proto, že v Čechách až do té doby nebylo ukázek dobré lidové prosy, nýbrž i po stránce čistě národopisné.2) Erben první sestavil sborníček ukrajinských pohádek čerpaných z celé oblasti jazyka ukrajinského, tedy nejen z jižní Rusi, nýbrž i z Haliče. Nadto pak právě v oné době znovu vzníceného sporu rusko-polského ukázalo se politické pozadí snah o samostatný literární jazyk ukrajinský a teksty Erbenovy i v tom směru vyšly jako na zavolanou.3)

Českým překladem Slovanské čítanky (v Matici lidu r. 1869) a vydáním Dvou zpěvů staroruských (téhož roku) Erben svou činnost dovršil. Zemřel r. 1870, rok po J. J. Hanušovi. Oba podstatně povznesli mytologická studia v Čechách, oba pomýšleli na souborná díla o báje-sloví, ale nedokončili jich přesvědčivše se, že dříve nutno upraviti půdu soustavnými monografiemi.4) Pracovali v tom směru Hanuš rozborem zvykosloví, Erben jako sběratel a vykladač písní i pohádek. Klopotnou cestou podrobného studia přípravného dal se také dědic jejich zásad Primus Sobotka.

    Jiří Horák.

O KOLOMAZNÝCH PECÍCH.

Ing. Dr. Bohuslav Stočes.

V oblasti středního Povltaví najdeme často malé kopečky a jamky, jichž zevní povaha prozrazuje, že nejsou dílem přírody, nýbrž dílem rukou lidských. Většina těchto kopečků jsou zbytky prací starých havířů. Na kopcích jsou díla podzemní, t. j. doly; na stráních a v údolích se ryžovalo.


1) Srovn. úsudek Hanušův v Bájeslovném kalendáři (str. 245): „Mythologie pravá nepovstane jinak, leč monografiemi hojnějšími, důkladnějšími, než jich posud máme". 2) Na obálce r. 1865, ale kniha vyšla koncem r. 1864.
3) Prameny svých tekstů Erben sdělil v předmluvě str. XIII. Měl z Haliče 4 teksty (3 ze sborníčkii Bíhok a 1 od P. A. Lavrovského), 1 z guber. Černihovské a 6 (z Kulise Зап. о Юж. Руси) z jižní Rusi.
4) Dobře to vystihl kritik v Besedě (II. 1864 str. 39) ve zprávě o Slov. čítance. Čtenář prý „pozná také nářečí maloruské, o kterémž se jinde ničeho celkovitého ne-dočte, aby zvláštnostem jeho mohl porozuměti a posouditi, v jaké míře jsou Malorusové oprávněni činiti si nyní zvláštní literaturu.

Předchozí   Následující