Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 173Archiv ruské zemepisné společnosti v Petrohradě těšil se ode dávna velice chvalné pověsti. Od polovice minulého století, když r. 1847 byl hlavně péčí N. I. Na-deždina rozeslán podrobný dotazník, začaly se dosti rychle hromaditi bohaté materiály rukopisné. Bylo jich ovšem své doby dosti používáno od ruských učenců, zvláště starších, ale přemnohé uchraňovalo se nepoužíváno. Jest velice vítáno, když známý etnograf D. К. Zelenin se podjal zavrubného popisu toho archiválního bohatství. Vyšly dva silné svazky již r. 1914 a 1915. (Описаше рукописей архива Русскаго Географическаго Общества. I. str. X, а 483; II. str. IV, 485—988).

Materiál jest rozdělen podle gubernii, a ty seřazeny abecedně. V I. sv. bylo popsáno 556 rukopisů týkajících se 13 gubernií od Archangelské až po Ekaterinoslavskou, v II. sv. 619 rukopisů týkajících se dalších 15 gubernií od Kazanské až po Penzenskou. Materiál o jednotlivých guberniích jest ovšem velmi nestejný, o některých zajisté zásluhou některých jednotlivců velmi bohatý. Tak přišlo o Nižegorodské gub. 160 ruk. o Kazanské 106, o západních však nepoměrně málo 5 až 12.

V předmluvě vytýká Zelenin, že archivu bylo pro některá odvětví nad jiné málo používáno, jak vůbec bylo věnováno málo pozornosti materiální kultuře ruského lidu, obydlí, kroji a j., též náboženským představám a j.

Zelenin nespokojoval se pouhým popisem rukopisů a suchým výpočtem jich obsahů, než podává nezřídka místy hodně obšírně výpisky o stavbách, krojích, svatebních obyčejích, i jiné na př. o živém ohni za moru, oborávání vesnice za cholery a j. v. Uváděny aspoň úvodní verše písní, místy kratičké obsahy povídek, na př. kterak dán vůl na učení (I. str. 345), také dialektické rysy se připomínají.

III. sv. má přinésti popis rukopisů ostatních 19 gubernií evropského Ruska. Tomuto svazku budou přiloženy rejstříky, bez nichž by užíváni tak obsažné knihy bylo takořka vyloučeno. Doufejme, že se znenáhla tak dalece upraví poměry v Rusku, že bude možno přikročiti k vydání posledního dílu.    jpa.

@-----

Pyccкий Музей. Отчетная выставка этнографического отдела за 1923 год. Петербург 1924. Str. 30.

Téměř po desetileté přestávce dostává Národopisná společnost československá zase zprávy o národopisných pracích v Rusku. Knížka, o níž podáváme zprávu, shrnuje výsledky vědeckých výprav, které národopisný oddíl Ruského musea počal podnikati r. 1923. (Zprávu sestavil tajemník Sovětu Ruského musea N. Čerepnin). V několika případech se pracovníci národopisní připojili k výpravám řízeným Akademií Byly prozkoumány tyto oblasti: Některé stepní kraje Zabajkalské, při čemž výprava si hlavně všímala kočovných Burjatů a sledovala jejich dobytkářství, způsob života po všech stránkách, názory náboženské atd. Celkem přinesla Zabajkalská etnologická výprava 12 kolekcí obsahujících přes 1000 předmětů. Jiná výprava vytkla si za úkol zkoumati staré kultury Minusinského kraje, ale přihlédla také k soudobým poměrům a sestavila mapu. K Zá-padosibiřské výpravě Akademie nauk se připojila národopisná pracovnice R. P. Mitusova, jež zkoumala život Ostjaků v oblasti oganské.

Pokud jde o národopisný výzkum obyvatelstva velikoruského a finského práce sběratelské se soustřeďovaly hlavně na Povolží (gubernie jaroslavskou a tverskou) a na Karelii. V územi běloruském pracoval A. K. Seržputovskij (v gub. minské), kromě toho byly sbírány textilie v gub. smolenské. Na Ukrajině bylo sbíráno hlavně v guberniích poltavské a něžinské.

Také na Krymu bylo pracováno, zejména byla studována hmotná kultura krymských Tatarů a výkopy byl doplněn materiál archeologický. Na Kavkaze byla zkoumána oblast osetinská. Archeologický výzkum přihlížel zejména k doplnění vědomostí o ruském paleolithu. Р. P. Efimenko pracoval ve voroněžské gubernii při březích Donu (vesnice Kostenky a Borševo). Mimo jiné byla nalezena malá soška (nahé ženy), vyřezaná z mamutího klu.

Celkem bylo nalezeno asi ÍOOO předmětů paleolithických.

Z této zprávy jest patrno, že národopisné museum pracovalo v minulém roce velmi horlivě a že sbirky byly obohaceny cennými kolekcemi z různých oblastí,     jh.

@-----

Этнографически: отделъ Русского Музея. Петроград 1923. Str. 47.

Podrobná velmi poučná zpráva o sbírkách Národopisného oddělení Ruského musea. Oddělení má více než 200.000 předmětů. Ohromná látka jest roztříděna ve


Předchozí   Následující