Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 128

cense Erdeljanoviéovy o Weigandově díle Ethnographie von Makedonien, která pak byla vydána jako samostatná knížka. (Ma-кедонски Срби, Београд 1925. 8°, str. 76.)

Glasnik přináší tedy mnoho nových příspěvků ke studiu Makedonie. Vzhledem k tomu, že na jejím poli ve všech oborech se důrazně hlásí potřeba především detailních studií a badání, jest třeba uvítati tuto snahu srbských vědeckých kruhů, zejména již proto, že dotud nebylo jim možno rozvinouti činnost rovnající se intensivnosti bulharské.    D. Stránská.

@------------------------

Македонски прегледъ. Списание за наука, литература и културенъ животъ. Издава Македонскиятъ Наученъ Институтъ. Revue Macédo-nieime. Edition de ľlnstitut Scientifique Macédonien. София-Sofia.

Na samém konci r. 1923 byl v Sofii zřízen Makedonský vědecký ústav. Za první úkol svůj vytkl si studium historie, etnografie, geografie a kulturního života Makedonie, dále má ještě sbírati „historické materiály osvobozujících zápasů ma-kedonských Bulharů" a připravovati jejich podrobnou historii, a konečně vydávati literárně-vědecký časopis a jiné spisy. Ústav má členy řádné, dobročinné a čestné. Rádnými členy mohou býti učenci, spisovatelé, umělci a publicisté, mají býti ovšem voleni na návrh tří řádných členů. První sešit toho listu obsahuje seznam řádných členů, celkem 51. Jsou mezi nimi zajisté mnozí vynikající bulharští učenci, ale publicisté mají většinu, a přemnohé zvučné vědecké jméno bulharské marně hledáme v něm.

1. číslo (stran 164) má bohatý obsah. Zahájeno jest pojednáním prof. V. N. Zlatarského o sídle biskupství sv. Kli-menta Ochridského. Pro etnografii jest tu jediný příspěvek prof. M. Arnaudova, otiskuje tři podání o kralevici Markovi, jež r. 1916 zapsal od lidového pěvce sz okolí Tetova (str. 38—45). V oddíle recensí zaujímá hlavní pozornost obšírná úvaha St. Mladenova o knize A. Mazona, Contes slaves de la Macédoine (100—123), výhradně takořka o jejich jazyce.

Knize jsou dodány francouzské výtahy i článků i recensí.

    jpa.

@---------------------

Arnold van, Gennep, Docteur-ěs-Lettres. Laureat de ľlnstitut: L e Folklore, croyances et coutumes francaises. Paris, Librairie Stock. 1924. (malá 8°, str. 125).

Příruční knížka určená takořka výhradně pro francouzské čtenářstvo, podává stručný přehled všeho, co posud bylo ve francouzské lidovědě zpracováno a prozkoumáno, leda v druhé řadě dotýká se vědecké práce hlavně anglické a německé v jednotlivých odvětvích lidovědy, o povídkách a legendách, písních a tancích, hrách, obřadech a pověrách, o domě, nářadích a krojích, o lidovém umění. Spisovatel kromě toho promlouvá též


Předchozí   Následující