Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 80a zprávy, sledující současnou literární činnost k agrárním dějinám se

vztahující.

    D. S.

Hokuspokus oder geborener Narr ist unheilbar. Von Albert WesselskL

Prag 1926, A. Haase, str. 12.

V této brožurce, vytištěné v nevelkém počtu a předložené členům Společnosti bibliofilu shromážděným v Lipsku 24. října t. r. sestavil úžasné isčetlý autor všechny dosavadní pokusy o výklad těchto záhadných slov, a rozmnožil'jich doklady velmi podstatně z italských tisků až ke sklonku XV. stol. Wesselski spojuje tato slova potom se rčením kouzelným Hax pax max Deus maximax z .r. 1563 a Hoc + poc + moc + Deus adiuvet, slova tato napsána na kousek jablka, a to dáno člověku, kterého kousl vzteklý pes. Ale spis. nestojí na tom výkladě.    jpa.

@-----

Српске народне jyha4ke песме, Београд 1922 fstr. 342) Српска крал>евска Акадешііа. Днмптріпа СтаменковпЬа кіыіга 9.

Péčí člena srbské král. akademie, Lj. Stojanoviče, byl pořízen výbor srbských hrdinských písní ze sbornika Vuka St. Karaždiče, 71 počtem, a ozdoben hojnými ilustracemi. Písně sestaveny podle událostí opěvovaných cd nejstarších dob až do novějších časů. Dimitrije Stamenkovič zůstavil srbské akademii značný kapitál, za který se pořizují knihy užitečné pro lid a zdarma se rozdávají mezi srbský lid. To jest překrásný příklad, který by zasluhoval přehojného následování i u jiných národů.

@-----

Известия на Народния Етнографскп музен въ София. IV. seš. 1—2. Bulletin du Musée National ďEthnographie de Sofia, str. 60 přináší krátký životopis а bibliografii prací Antonína P. Stoilova na oslavu jeho třicetileté činnosti literárně-vědecké, několik drobnějších článků o přeslicích s četnými ilustracemi, sematologickou studii St. Mla-denova, slovanské názvy duhy od A. P. Stoilova, nové materiály k národním písním s bioliografickými poznámkami, a obšírnou zprávu A. P. Stoilova o sjezde slovanských geografů a etnografů v Praze (54—60).

@-----

Boha кроз Етнографскн my3ej y Београду. Београд 1924 str. 23. Ředitel národopisného musea v Bělehradě Nikola Zega a jkustos Dr. Bor. Drobnakovié sestavili stručný soupis Sbírek musejních. V předmluvě sumárně vytčeny velké ztráty, které museum utrpělo za světové váilky, kdy bylo oloupeno o nejkrásnější výšivky, koberce, zbraně, kroje a j. Zvláštní ozdobou knížky jsou i velmi četné fotografické snímky ze sbírek musejních, počtem 28.

    j.

@-----

Надрилекари како Bapajy, глобе и затирѵ народ. Необавештеном и лако-верном свету за поуку од проф. дра. М. JoBaHOBiiha-Батута. Београд 1923 издаі-ье Министарства народна здравл.а.

Kniha též u nás známeho srbského hygienika a íponularisátora není bez významu ani pro etnografii; vedle velké řady příkladů fušensitvi doktorského z celého světti obsahuje velkou sbírku skutečných obrázků ze života lidu srbského, o jeho slepé důvěřivosti nejrůznějším prostonárodním lékařům, všelijakým prostředečkům, zaříkadlům a p., a je takto zajímavým, třebas nesystematickým příspěvkem k lidové medicíně.    jpa.

@-----

Государственное Русское Географичсское Общество. Отделение Этно-графии. — Сказочная компсспя в 1924—25 гг. Обзор работ под редакцией председателя компссип акадеынка С. Ф. Ольденбурга. Ленинград 1926. Str. 48.


Předchozí   Následující