Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 423na pornografii, ovšem s hlediska zjemnělé kultury městské. Připojeno konečně 29 nápěvů.

Jest to zajisté z nejzajímavějších a nejcennějších příspěvků k velko-ruskému národopisu.    J. Polívka.
Записки Історично-філологічного відділу кн. X. (1927) Ukrajinské akademie nauk obsahuje řadu příspěvků, oceňujících činnost znamenitého etnografa Volodymyra Hnatjuka (str. 215—259), jeho autobiografii, seznam jeho spisů a rauu charakteristik jeho práce od Mich. Tarasenka, Andr. Lobody, Volod Bilého — Hnatjuk jako sběratel a zapisovatel (232—240), Viktora Petrova '(241—254) — Hnatjuk ve svých folkloristických studiích; podrobný a, cenný rozbor mínění Hnatjukových iq teorii migrační a j., o souvislosti lidových tradic ee sociálními poměry lidu a j., současně osobní vzpomínky Mich. Mohyljanského (255—9).    jp.

Известия на Народния Етнографски Музей въ София. Година VI. Кнпжка I—IV. Bulletin du Museé National d'Ethnographie de Sofia ѴІ.-ěme année, fascicule I.-IV. 1926, str. 129.

Obsahuje pojednaní prof. A. Jširkova o jménuБьлгарпя(1—6), od St. L. Kostova: Staré domy v Banskú (7—26), od A. P. Stoilova: Folklor v časopise „Marica" za leta 1878—1885 (27—47), od prof. B. Peneva: Poznámky z cest Bo-gorova (48—58) z let 1865—1866, od dra E. Petery „Bulharské lidové šperky" (59/—80), od Gezy Fechera „Maďarský koník". Pohřební obyčeje Prabulharů (81—86), náhrobní pomník bulh. chána Krunia, od P. Čileva: Cesta po albánských osadách v Starém Srbsku a v Makedonii (129—156). Velmi bohatý jest oddíl recensí a referátů, velmi pozoruhodná jest obšírná recense A. P. Stoilova vydání P. A. Lavrova Sbornika Verkovičova L, obsahujícíhoi rnakedon-ské písně. — V oddíle „materiálů" otiskuje P. A. Stoilov sbírku písní zvlášť výpravných s bibliografickými poznámkami. Týž pořídil soupis (128—156) předplatitelů různých bulharských knih, tištěných od roku 1814 až do 187.4 v Bělehradě, Budíne, Zemunu, Bukurešti, v Carihrade a Vídni, i některých ruských knih tištěných v Oděsse a Moskvě a j., též rukověti fysiky tištěné v Praze 1874.    jpa.
Dr. Otto R a n k vydal druhé podstatně rozšířené vydání své knihy Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. (Leipzig u. Wien. Fr. Deuticke. 1926. Str. VII + to2.) Z obsahu věnovaného hlavně rozboru literárních zpracování oidi-povské látky upozorňuji na kap. X.: Mittelalterliche Fabeln u. christliche Legenden, na kap. XI. O vztazích mezi otcem a dcerou v mytu, pohádkách а pověstech а na kap. XII. o incestu ve zvycích, obyčejích a v právu různých národů.    jh.

Zprávy o museích a společnostech národopisných.

Časopis Národního musea a národopis. Pokračováním jubilejního stého ročníku, který shromáždil retrospektivní pohledy na všechny obory vědní, pokud se v prvém století časopisu uplatnily; je stať dra V. Fabiana, Č Č M. a národopis, uveřejněná v CL ročníku z r. 1927. Probírá v přehledu, které stati národopisného rázu byly v časopise otištěny a jak se za různých redaktorů jevil zájem o obor národopisu všeobecného, slovanského i českého.    D. S.

Národní museum v Praze. Národopisné jeho oddělení stálo minulého roku před vážnými událostmi, jejichž uskutečnění však odročeno: jednak připojení Náprstkova musea k Národnímu, jednak spojení národopisných sbírek s Československým zemědělským museem. Zato vnitřní činnost


Předchozí   Následující