Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 111a někdy i dubový list, vesměs tedy elementy zmíněného kultu praehistorické. V druhé polovici bronzové doby evropské, kdy tento kult dosáhl nej většího rozmachu, dán byl základ i tomuto ornamentu kraslic a to bezprostředními impulsy orientálními, prinesenými pravděpodobně Hittity. Ten fakt, že jedině Ukrajinci zachovali nejčistěji symboliku solárního, kultu a jiné zvyky spojené úzce ,s tímto, kultem, vysvětluje autor tím, že neopustili nikdy lesnatého území mezi Karpatami a Dněprem.

    J. Skutil.

@--------------------

Проф. Евген Рихлих 1. 3 Етнографичних студій I. (Записки Нижнин-ського Інституту Народньоі Освіти кн. VII. 193—200). 2. Досліди над чеськими колоніями на УкраТні.

V první studii popsána hlavně mluva běžná u českých osadníků vesnice Volišanky vzdálené od Žitomíra 54 verst, .dosti vzdálených od českých osad nalézajících se blíže tohoto' města.

Mladší pokolení vzrostlé již v Rusku jest kulturně značně nižší, než byli první přistěhovalci, kteří založili tuto osadu roku 1874. R. 1889 byla škola poruštěna a učitelé se silně střídali, od r. 1889 do 1920 bylo jich 13. Teprve r. 1923 založena česká „trud-škola", a od r. 1925 působí česká „silřada". Prof. Rychlík vypočítává velkou řadu ruských slov, která zatlačila nyní docela původní slova česká (str. 198—219). Mnohem méně proniklo do jich mluvy ukrajinských slov následkem stálého styku s ukrajinským lidem selským (211—214). Několik slov bylo přejato od někdejších polských statkářů, slova, která byla přijata též od ukrajinského lidu. Uvedeno ještě několik domácích slov — osadníci čeští pocházejí ze sev.-vých. Čech — a pořekadel, též několik jmen topografických a osobních. Stať zajímavá pro charakteristiku kulturního a materiálního života a „vývoje" za poměrů tak odlišných od původní vlasti. V druhé nevelké stati — neukázáno, v kterém časopise byla vytištěna — zdůrazňuje Eug. Rychlík, že se vytvořil na Ukrajině nový zvláštní typ, zcela nový etnografický variant. Stať jest vlastně stručný přehled všeho, co bylo dosud vytištěno o ukrajinských Češích, také po ruské revoluci. Poznamenáno, že nyní sbírá informace o nich centrální české bureau při nár. komisariáte v Charkově. Prof. Rychlík má patrně v úmyslu větší dílo o českých osadách na Ukrajině a doufáme, že nedá nám dlouho čekati.    jpa.

@--------------------

Музыкальная этнография. Сборник статей под ред. Н. Ф. Финдейзена. Издание Комиссии по изученио народной музыки при Этнографическом отд. Русского Государственного Географического общества. 1926 г.

V předmluvě sborníku jsou uvedeny úkoly, mezi něž patří zachycovati a studovali lidovou hudbu všech plemen Ru-


Předchozí   Následující