Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující

Drobné zprávy národopisné.

Obec Heršpice u Slavkova (Příspěvek kulturně-vzdělávací) s 22 obrázky. Napsali Emil Pátek a Jan Bous. Jubilejní rok 1928. Nákladem vlastním. Tiskem Jos. Šimka ve Slavkově u Brna, Str. 244.

Daleko větší část této knihy, zvláště lidopisná část byla sestavena od Jana Rousá za jeho učitelského působení ve jmenované obci v 1, 1890-—1901. Některé části podávají hojný až bohatý materiál o zvycích a společenských hrách i tancích (str. 73—88), báje a čáry (89 a d.), tu o některých nadlidských bytostech, o hospodaříčkovi (str. 90), zaříkadla proti červům (12), zlodějům (93), o hastrmanovi (93), pověry (94), též o můrách (95), pranostiky (98), lidové léčení (102—107), tu mezi jiným jakási Sarafo-formule, vyrytá na dřevěné destičce,, která se otiskovala do placek proti vzteklině; dětské hry (119—143), tu veliká sbírka, rozčitadel (122—128), přísloví, říkadla a p. (149—160), něco málo hádanek'(59), písně (161—167), pohádky vypravované od žáků (168—175), 5 čísel nejspíše pod silným knižním vlivem, na př. Popelce zjevila se v í 1 a a udělala z kohouta zlatý kočár, z šesti myší vrané koně, z krysy kočího, a dala jí od holuba přinésti zlaté střevíčky (str. 173), o svatbě velmi obšírně (185—208), ó křtu (209—-211). Bohaté jsou též zprávy o poddanských poměrech, o robotě (21—25), výpisky z obecní knihy, založené r. 1697, ve které se vyčítají jména fojtů a starších od r. 1554—1621, změny v držení statků od roku 1537 (is.tr. 215—226), sirotčí věci (226—239). Jest též zpráva o místním nářečí (176—181), bohužel ne o hláskoslovné jeho povaze, a seznam místních slov (231—252). Náčrtek nejnovějších dějů r. 1914—1918 a prvního desítiletí samostatného státu uzavírají tuto cennou knihu, která by mohla býti vzorem našim obcím a měla by býti hojně následována.

    jpa.
V revui Bratislava, ročník III. (1929), uveřejnil dr. Vilém Pražák obsáhlou studii Dobrovský a národopis, již rozdělil v kapitoly: A) Dobrovského práce a zájmy o slovanské starožitnosti a slovanský národopis. B) Dobrovského práce a. zájmy o lidové tradice. (I. Přísloví. II. Lidová prosa Ш. Píseň. IV. Mythologie. V. Zvyklosti. VI. Kultura hmotná). Práce Pražákova, hohatá detaily, podrobně ukazuje zásluhy Dobrovského o slovanský i český národopis, užilť autor vedle obsáhlé literatury též veškeré podnes známé korespondence Dobrovského i jeho přátel.    F. P.
Otto F. Babler,, který se pěkně uvedl výborem Slovanských 1 e-g e n d 1930, str. 44, představil se některými drobnými příspěvky k srovnávacímu pohádkoisloví. V olomouckém časopise „Archa" 1930 vytiskl snůšku paralel ..Platit zvukem peněz", str. 242—244 (srov. Belsen der Söhne Giaffers, vyd. Joh. Bolte 621, 209, Hollgarten, Rhodos 195), „Kdyby nebe papír bylo" (str. 310—317); srov. Zacharias, Kleine Schriften 205), a v XXVIII... sv. Zborníka aa nar. život i običaji južnih Slavena,, psal str. 101—103 o anekdotě, známé z Gesta Romanorum o lenoších.    jpa.

Předchozí   Následující