Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 317studium ve svém článku o Lužici ve vlastivědném sborníku českolipském ,,,B e z d ě z", roč. I., 1930, na str. 9. —1 Dobrým uvedením do lužické cesty, alespoň pro počátek, je VI, Zmeškala průvodce Slovanskou Lužicí (Praha 1930).    Jos. Páta.

Srbská král. akademie vydala nověji tři svazky svého Srbského etnograf, zborníka, sv. 44—46, a to 1. sv. prvního oddělení antropogeografi-ckého: sv. 46: Nasela i poreklo stanovništva pod redakcí Jov. Erdel-janovice, str. 835, XVII a ѵ příloze 9 map a 2 svazky II. odd. „Život i običaji národní, sv. 44 a 45 {18. a 19. tohoto odděleníV ■— První svazek „Sídla a původ obyvatelstva obsahuje řadu pojednání, sestavených podle známého osvědčeného plánu: 1. Kosmaj (v sev.-záp. Srbsku) od dra Bořivoje M. Dro-bňakoviče (str. 1—96), 2. Besava (v středním Srbsku) od Stanoje Mijato-viče (str. 97—239), 3. Samička župa v Bojanskoj krajin! (v sev.-záp. Bosně) od Milana Kováno vi če (str. 241—305), 4. Sokolska nahija (Horní Podriní) od Ljub. Pavlovice (307—505). 5. Ostrovy u Zadru a Šibenika od Lucijana Marčiče (507—592), 6. Borovica, hornatý kraj v střední Bosně od Milenka S. Filipoviče (513—616), 7. Vogošča i Bioča u Bośni, u Sarajevského pole od téhož (617—696). Za stručným zeměpisným popisem kraje následuje vylíčení poloh vesnic, o vlivu hydrografických a klimatických poměrů, o půdě, jejím soukromém a veřejném vlastnictví; vypisují se typy osad, domů, dvorů, hospodářských stavení; vyšetřuje se stáří osad, sledy někdejších osad a původ nynějšího obyvatelstva, selské hospodářství a jiná různá zaměstnání lidu. Za touto všeobecnou, ovšem vážně propracovanou částí následuje část speciální, popis každé jednotlivé obce a jejího obyvatelstva, zvláště o jeho původu. Knihu uzavírají obsáhlé a důkladné seznamy jmen místních a rodinných, přebohatý to příspěvek k onomastiku (str. 697—832).

    jpa.

Sv. 44 obsahuje spis dra Milana Z. Bia j ince: Moba i pozajmica. Národní običaji udruženog rada. Opis, ocena i nihovo sadašňe stane str. XIV. a 598. Tento nad jiné důležitý příspěvek k poznání právních obyčejů zakládá se na veliké řadě rukopisných i tištěných prací — rukopisných prací napočteno str. 589—592 : 64 čísel nejenom srbsko-chor votsk ý ch, ale také bulharských.

Sv. 45. Vatra u običajima i životu srpskog národa. Kn. 1. Od S i m e

T r o j a n o v i č.a, str. IX. a 339. Kniha je věnována prof. L. Niederlovi. Cena této knihy je ve velkém a bohatém materiálu namnoze zcela novém, který autor snesl po všech krajích jihoslovanských, rozmanité báje o původu ohně, o významu ohniště, o ohni při různých příležitostech rodinných, zvláště pak o živém ohni, o rozmanitých zvycích při jeho ničení, jeho užívání a j. K tomu se pojí kapitoly o kadidle, o svíčkách a j. v. Podrobně ukazováno, jak jsou obě jména ohně, „vatra" vedle praslovanského „ogari" rozšířena,, i na přiložené mapě pečlivě ilustrována tato rozšířenost. Je pozoruhodné, že místy, kde se obě, jména udržela, nastoupila diferenciace ve významu: původní slovanské slovo označuje jen oheň rozdělaný na pastvišti. Autor ukazuje též, že slovo „vatra" není doloženo v starosrbských památkách. Nicméně pouští se do uvažování, nebylo-li druhé slovo „vatra" přejato v praslovanské již době od Iranců, a tu autor nemaje žádné lin-guistické průpravy, odvažuje se na kluzké pole etymologické. Jinde ve vývodech etnologických velice rád dovolává se literatury etnologické, uvádí řadu podobných zvyků a pověr u jiných národů indoevropských, zvláště u Indů— méně by bylo bývalo více!vjpa.

Dr. Jovan Erdeljanović vyložil v nevelkém článku „Etnologija u našim średnim školama, Glasnik etnograf, muže j a u Beogradu, V. 1930

důležitost studia etnografie, lidovědy a zvláště na středních školách,, i sdělil, že vynesením ministerským byla etnografie zavedena na všech středních


Předchozí   Následující