Seznam názvů článků a podčlánků

zobrazit pouze články

Český lid, ročník 22.
  
Sady a sadaři na Skalícku,0002-0004
Lidové obydlí a jeho kulturně-hiístorické vztahy.0007-0013
                S 10 obrázky. @PP@Koupelny.0007-0013
                            Koupelny. 0007-0013
                            d) Románský dům. 0008-0015
                            e) Hornoněmecký dům. 0008-0016
Trestání opilců zavřeným sudem.0010-0020
                (S vyobrazením.)0010-0020
Starý větrný mlýn u Sobotky.0012-0023
Staročeská sbírka povídek z r. 1580. *)0012-0023
                Turek zajatý kterak důvtipně poklad od zlata nalezl.0013-0026
                Pastýř ohluch, Se sv. Vojtěchu spícímu v ucho zatroubil. Léta Páně devětistého, osmdesátého prvního, Svatý Vojtěch, jakž Kronyka česká ukazuje, vyšel z fiíma sám druhý, a to bylo sedmnáctého dne měsíce března, a hned druhého dne, z téhož kláštera sv. Alexí jiných šest bratří za ním vyšlo, jichžto jména byla jsou tato: Gaudencius, ten vyšel nejprv s sv. Vojtěchem, a jiní, jako: Benedykt, Mathouš, Izák, Jan, Krystýn, Barnabáš. I šlo jest spolu osm mužův, a ti všickni obrátili se k České zemi. A když přišli do Čech měsíce června, tvrdostí cesty utrápeni jsouce, při jednom lese na poli, v kraji Domažlickém, u vsi, kteráž slově Mila-več, tu jsou se položili a zesnuli. Toť z té vsi pastýř stádo žena, uzřev je, že spí, troubu k hlavě a k uchu svatého Vojtěcha biskupa (kterýž obzvláštně ležel), přičiniv, hlasitě zatroubil, a on se velmi lekl, a vnáhle schytiv se, řekl: Dejž Bůh, aby vochluchl, ty, i takoví, kdož to činí. Tu hned dopuštěním Božím ten pastýř hluchotou byl poražen. A od toho času každý pastýř, kterýž v té vsi jest a0013-0026
                Proroctví Libuše kněžny České, v kterých stranách České země zlato a stříbro, i jiní kovové, dobýváni býti mají: Kteréžto její předpovědění tak v skutku se našlo.0014-0027
                0 veliké sile Alžběty, manželky dobré a svaté paměti císaře Karla Čtvrtého. ¦ , :,0015-0030
Česká lidová slova složená.0016-0031
Obrázky ze života lidu slovenského.0016-0032
Královničky v Bochoři r. 1910.0017-0033
                (Z Přerovska. — S vyobrazením.)0017-0033
Dětské hry, říkadla a hádanky v Polikvě u Jíndř. Hradce.0017-0034
Náhrobní nápisy ze Sušice.0021-0041
Přáštva u cíbulářů*).0022-0043
                Obrázek dialektem zachycený z Litomyšlského venkova v letech šedesátých.0022-0043
Pověstí o císaři Josefu II.0023-0045
Otázky a odpovědí.0028-0056
Směs.0029-0057
Konfiskace Písně o robotě a Písně nové o zlých ženách r. 1789.0034-0068
Slovácké vinné ,,búdy".0036-0071
Lidové stavby a pověstí z Pctrovic u Rakovníka*).0037-0073
                (S 17 vyobrazeními.)0037-0073
Na českém jarmarce před 40 lety.0042-0083
                (S 4 vyobrazeními.)0042-0083
Časové zprávy.0050-0100
Směs.0051-0102
Otázky a odpovědi.0054-0107
Nové výzkumy Dra. Fr. Weinera o vyškovské keramice.0058-0116
                (S 12 vyobraz.)0058-0116
Názvosloví pletařské na Zbraslavsku 1847.*)0066-0131
Pověstí o císaři Josefu II.0067-0133
Lidové žerty ze hry „Strejček z Podskalí" r. 1799.0069-0137
                Š e b e s t a.0069-0138
                Franta. K a č e n k a.0069-0138
                Vo r.0070-0139
                K a š p á r e k.0070-0139
                Kačenka. Šebesta.0070-0139
                Kašpárek.0070-0140
                            1. 0070-0140
                Kašpárek. Kačenka.0070-0140
                Franta.0070-0140
                            1 0070-0140
                Š e b e s t a. @BAS@0071-0141
                Š ebe s ta.0071-0141
Zaříkadla z Neveklovska,0071-0142
Zvyky a zábavy lidu slovenského r. 1822.0072-0143
                Z evanj. preddunajského šematismu z roku 1822.0072-0143
Na ochranu kroje hanáckého r. 1861.*)0073-0146
Písně z Domažlická, zaslané K. J. Erbenovi.0076-0151
Píseň z války italské r. 1859: Pane Gula j co pak dělaj ?0076-0152
                Nová píseň. (Zpívá se jako: »Šel jest jeden do Jičína kupovati.«)0076-0152
Zapřené ledvinky.0078-0155
                Pohádka zapsaná r. 1852.0078-0155
Otázky a odpovědí.0078-0156
Směs.0079-0157
Časové zprávy.0082-0163
3. F. Hruška, znalec lidu chodského.0082-0164
Pod praporem sv. Krišpína a Krišpiniana.0084-0168
                Památky obuvnických cechů staropražských. @PP@S 19 vyobrazeními.0084-0168
                            S 19 vyobrazeními. 0084-0168
Pověstí o Kokoříně.0091-0182
Smlouva o „pokoru" z roku 1424.0092-0184
Potrestání hadačky na Menším Městě Pražském r. 1605.0093-0185
Neznámá veršovaná básnička K. J. Erbena o noci svatojanské.0093-0186
Stavění májů na Písecku.0096-0191
Podbradek mrtvého v podání prostonárodním.0098-0196
Pohádka o psích: Všeckovíš, Větroplav, Železolam,0099-0197
                Zapsaná roku 1852.0099-0197
Nemoci a léky na Slovensku.*)0099-0198
Kuželíček, popěvek přástevní.0100-0200
Súd r. 1652. v Pezínku nad človekom, ktorý uťal odpravenému zločincovi ruku, a ju pri sebe nosil.0101-0201
                Dľa pôvodnej trestnej knihy.0101-0201
Časové zprávy.0103-0205
Směs.0103-0205
Otázky a odpovědi.0104-0208
Obránce Vídně proti Turkům Kašpar Kaplíř ze Sulevic v lidovém podání.0105-0210
Pod praporem sv. Kríšpína a Kriíšpiniana.0111-0221
                Památky obuvnických cechů staropražských.0111-0221
                            S 11 vyobrazeními. 0111-0221
Jak pálili uhlíři dříví v českých lesích.0111-0221
Staročeské rýmování, nalezené ve zdí kostela sv. Jakuba v Sandoméří.0118-0236
                S vyobrazením.0118-0236
Knihovní vložka s podobiznou žebráka J. Kuntze r. 1790.0119-0238
                (S vyobrazením.)0119-0238
zamilovaného vojáka z roku 1740.0120-0239
Slovácký šáteček s milostným nápisem.0124-0248
                S vyobrazením.0124-0248
Lidová přirovnání a úsloví z úst žen moravských.0125-0249
                I. Úsloví.0125-0249
                II. Přirovnání.0126-0251
Dvojitý výklad učené hádky posunkovou řečí.0126-0252
Časové zprávy.0127-0253
Směs.0128-0255
Otázky a odpovědí.0128-0256
Kulturní obrázky z dějin král. města Nymburka.0129-0258
                S 28 vyobrazeními.0129-0258
Z dějin tabáku na panství Rychmburském*) v polovicí století XVIII.0143-0285
Lidová jídla na Německobrodsku.0144-0288
„Kolomaaaz, kolomaz".0146-0292
                zaměstnání lidu českého.0146-0292
Dva chvalozpěvy brambor z konce věku XVIII.0147-0294
                2. O brambořích.0148-0296
Obrazy slovenského života r. 1838.0148-0296
Směs.0149-0298
Otázky a odpovědi.0151-0302
Dvě Anenské poutě.0153-0306
                Vzpomínky.0153-0306
Dialektologické paběrky z okolí Netolic.0154-0308
Nešťastná manželka.0155-0309
                (Svatební kratochvilná rozprávka.)0155-0309
Velikonoce.0156-0311
                Hrstka obyčejů a pověr z okolí Dobrušky.0156-0311
Světýlka z lidových pověr v Podkrkonoší.0157-0313
Jak lid slezský léčí nemocné.0157-0314
O bosorkách a strašidlech.0158-0316
                Z vypravování staré Halúzky *) z Lanžhota na Moravě.0158-0316
Růže z Jericha ve zvykosloví vánočním.0159-0318
Dopis Čecha z Ameriky r. 1816.0160-0320
Zvyky při krtinách na Prachaticku.0161-0322
Fotografie ve službách lídovědy.0164-0328
                S 11 obrázky.0164-0328
Názvosloví hospodářského nářadí a polní práce v Pošumaví.0165-0329
                Vůz.0165-0329
                Nákolesník.0166-0332
                Pluh.0167-0333
                Kolečka orací.0167-0333
                Brána (též: brány).0167-0333
                Volské náčiní.0167-0333
                Koňské náčiní.0167-0334
                Hospodářské nářadí.0168-0335
Vodný na dolní Vláře.*)0169-0338
                Příspěvek k charakteristice slovenského lidu a ke studiu jeho řeči.0169-0338
Směs.0172-0344
Literatura kulturně-historická a ethnografická 1912—1913.0173-0346
Pamětí a lidové podání o Kocourkovu.0177-0354
                S vyobrazeními.0177-0354
                Kapitola, v niž vypravuje se, kterak radnici stavěli.0178-0355
                Kapitola, v níž vypravuje se o zaseté soli.0178-0356
                Kapitola, v níž se vypravuje, kterak Kocourkované pásli na věži.0179-0357
                Kapitola, v níž vypravuje se o velkej vojně, při kterej vojáci mezníky odnesou.0179-0357
Řemeslnické zlozvyky v 18. století,0186-0371
                O tovaryších.0187-0373
                O mistřích.0189-0377
Meluzína v podání lidovém.0191-0381
                Z okolí Milevska.0191-0381
Přimrazení.0191-0382
Návštěva mrtvých.0192-0384
                Lidové podání na Mirovicku.0192-0384
Kdy ženské nosily věnec a kdy čepec.0193-0385
Píseň o lnu a konopí a předivu*).0194-0387
Ze života rychtáře v Prosečí, V. Kotáry.0195-0389
                Závěrek.0197-0393
Tří přádky.0197-0393
Slavení svatvečera před 1. májem zapalováním ohně r. 1860.0199-0397
Písnička s ozvěnou: Kuku z XVIII. stol.0199-0398
Směs.0199-0398
Jak se náš lid léčí.0201-0402
Z nářečí českého v okolí žlebském0207-0414
Pověsti z libničských lesů.0221-0442
                Obratný lovec.0221-0442
                Dudák v nebezpeč í.0222-0443
Kouzelná moc kata litoměřického.0222-0443
Václav Friml, venkovský učitel, hudebník.0223-0445
Lidové obydlí a jeho kulturně historické vztahy.0225-0450
                Zařízení jizby.0225-0450
                Zařízení kuchyně.0226-0451
                II.0228-0455
                III.0229-0457
                            Protivínské panství. 0229-0457
                IV.0230-0459
                V.0230-0460
                VI.0232-0463
                VII.0233-0465
                VIII.0234-0468
Český kněz a píseň národní)0236-0471
Připozdívá se, sbírejte, zachraňujte lidové podání a lidové umění české.0238-0476
Směs.0241-0481